Thông báo 14/TB-VPCP kết luận của phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ban chỉ đạo về trang thiết bị y tế

952
Thông báo 14/TB-VPCP
Thông báo 14/TB-VPCP
5/5 - (1 bình chọn)

Thông báo 14/TB-VPCP kết luận của phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ban chỉ đạo về trang thiết bị y tế

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————
Số: 14/TB-VPCP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Ngày 14 tháng 01 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Y tế, đại diện Lãnh đạo các Bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tài chính, Công Thương và Nội vụ; đại diện Hội Thiết bị y tế Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian qua, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

  1. Thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo đã triển khai được nhiều nội dung công việc, như: hoàn tất việc ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế, Quyết định của Thủ tướng về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo; rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với trang thiết bị sản xuất trong nước; xây dựng văn bản quản lý trang thiết bị y tế; từng bước xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia về trang thiết bị y tế; bước đầu hỗ trợ sản xuất trong nước đối với một số mặt hàng trang thiết bị y tế, góp phần đáp ứng nhu cầu cơ bản của các bệnh viện.

Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng trang thiết bị y tế còn hạn chế: vẫn còn tình trạng sử dụng trang thiết bị y tế kém chất lượng, lạm dụng các kỹ thuật, công nghệ cao làm ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán và điều trị của người bệnh, gian lận trong việc nhập khẩu trang thiết bị y tế, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bên cạnh đó nguồn nhân lực làm công tác trang thiết bị y tế và cơ chế chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác này chưa đáp ứng yêu cầu.

  1. Về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:
  2. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế theo hướng: tạo cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong nước; khuyến khích sử dụng trang thiết bị y tế trong nước đã sản xuất được; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế. Giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  3. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành văn bản quy định chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác trang thiết bị y tế.

– Về biên chế: thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014 (Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2014): Bộ Y tế và các đơn vị liên quan chủ động bố trí trong tổng số biên chế hiện có để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch xây dựng, đào tạo nhân lực làm công tác trang thiết bị y tế.

  1. Tăng cường năng lực kiểm chuẩn, kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế: đồng ý Bộ Y tế chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng hệ thống các Trung tâm kiểm chuẩn, kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
  2. Về hỗ trợ phát triển sản xuất trang thiết bị y tế trong nước: giao Bộ Khoa học và Công nghệ:

– Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cụ thể hóa các chính sách ưu đãi để tăng cường thương mại hóa các sáng chế, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực máy móc, trang thiết bị y tế.

– Đối với Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68): cần tiếp tục chọn lọc các Dự án áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích và có chính sách hỗ trợ tập trung, trọng điểm trong đó chú trọng việc giới thiệu, kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất để có thể thực sự phát triển thành sản phẩm thương mại.

  1. Về hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm sản xuất trong nước

– Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo Việt Nam, trước mắt thí điểm phương thức hỗ trợ lò đốt rác thải y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, rà soát bổ sung, điều chỉnh danh mục trang thiết bị y tế trong nước đã sản xuất được.

  1. Công khai, minh bạch việc nhập khẩu, mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Y tế đăng tải công khai trên trang tin cổng thông tin đấu thầu quốc gia kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ sở y tế.

– Công khai việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

– Công khai các doanh nghiệp, cơ sở y tế vi phạm trong việc kinh doanh và sử dụng trang thiết bị y tế.

– Công khai kết quả thanh tra, giám sát, kiểm tra, xử lý các cơ quan, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.

  1. Bộ Y tế cần triển khai ngay các giải pháp quản lý trang thiết bị y tế để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: Y tế, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ;
– Các thành viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, TCCV;
– Lưu: VT, KGVX (3b).TY.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Thông báo 14/TB-VPCP kết luận của phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ban chỉ đạo về trang thiết bị y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 14_TB_VPCP_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!