Home Tags Xử lý phản vệ

Tag: xử lý phản vệ

Văn bản 186/KCB-NV năm 2018 thực hiện thông tư số 51/2017/TT-BYT

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 186/KCB-NV V/v thực hiện...