thông tư quy định việc đăng ký thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư quy định việc đăng ký thuốc

Tag: thông tư quy định việc đăng ký thuốc

Dự thảo 08 thông tư đăng ký thuốc

 BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:         /2017/TT-BYT Hà Nội, ngày   tháng   năm 2018 DỰ THẢO...