Thông tư 49/2017/TT-BYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư 49/2017/TT-BYT

Tag: Thông tư 49/2017/TT-BYT

Thông tư 49/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ...

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm...