Thông tư 28/2017/TT-BYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư 28/2017/TT-BYT

Tag: Thông tư 28/2017/TT-BYT

Thông tư 28/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC KHÁNG HIV

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm...