Home Tags Thông tin quảng cáo thuốc

Tag: thông tin quảng cáo thuốc

Thông tư 13/2009/TT-BYT hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo...

0
Thông tư 13/2009/TT-BYT hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Thông tư 09/2015/TT-BYT quảng cáo sản phẩm thuộc phạm vi quản...

0
Thông tư 09/2015/TT-BYT quảng cáo sản phẩm Bộ Y tế quản lý BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
0868.552.633