quyết định 5477/QĐ-BYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quyết định 5477/QĐ-BYT

Tag: quyết định 5477/QĐ-BYT

Quyết định 5477/QĐ-BYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5477/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH về việc...