kiểm soát kê đơn Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Kiểm soát kê đơn

Tag: kiểm soát kê đơn

Quyết định 3673/QĐ-BYT triển khai đề án “Kiểm soát kê đơn...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 3763 /BYT-QLD Hà Nội, ngày 27 tháng 5...