Home Tags Kiểm nghiệm đối với sinh phẩm chẩn đoán HIV

Tag: kiểm nghiệm đối với sinh phẩm chẩn đoán HIV

Công văn 4614/QLD-ĐK kiểm định chất lượng SPCĐ HIV

Công văn 4614/QLD-ĐK kiểm định chất lượng SPCĐ HIV BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...