kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện

Tag: kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện

Công văn 1745/KCB-ĐD về việc tăng cường thực hiện kiểm soát...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1745/KCB-ĐD V/v tăng cường...