Kế hoạch cải cách hành chính bộ y tế năm 2018 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Kế hoạch cải cách hành chính bộ y tế năm 2018

Tag: Kế hoạch cải cách hành chính bộ y tế năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 5891/QĐ-BYT BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5891/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm...