Home Tags Hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền

Tag: hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền

Công văn 2331/BHXH-DVT HD thanh toán tỷ lệ hao hụt với...

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM --------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------------- Số: 2331/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh...
0868.552.633