Home Tags HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA

Tag: HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA

Thông tư 49/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ...

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm...