gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến cơ sở Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến cơ sở

Tag: gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến cơ sở

QUYẾT ĐỊNH 5106/QĐ-BYT VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5106/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm...