dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc

Tag: dự thảo thông tư quy định đấu thầu thuốc

Dự thảo THÔNG TƯ Quy định việc đấu thầu thuốc tại...

BỘ Y TẾ __________ Số: …../2018/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________________ Hà Nội, ngày  ……   tháng  ……   năm...