dự thảo thông tư quản lý chất lượng thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo thông tư quản lý chất lượng thuốc

Tag: dự thảo thông tư quản lý chất lượng thuốc

Dự thảo THÔNG TƯ Quy định việc quản lý chất lượng...

­­BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:         /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày         tháng        năm 2018   DỰ THẢO THÔNG...