dự thảo thông tư GMP Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo thông tư GMP

Tag: dự thảo thông tư GMP

Dự thảo thông tư Quy định về Thực hành tốt sản...

DỰ THẢO NGÀY 11/7/2018 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:           /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày      tháng     ...

Dự thảo thông tư GMP

Dự thảo thông tư GMP quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và kiểm...