danh mục thuốc đàm phán giá năm 2018-2019 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh mục thuốc đàm phán giá năm 2018-2019

Tag: danh mục thuốc đàm phán giá năm 2018-2019

Công văn 177/TTMS-NVD danh mục thuốc đàm phán giá năm 2018-2019

BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- Số:...