Công văn 17013/QLD-ĐK Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công văn 17013/QLD-ĐK

Tag: Công văn 17013/QLD-ĐK

Công văn 17013/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17013/QLD-ĐK V/v công bố danh mục...