QUYẾT ĐỊNH 5731/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU

1965
Quyết định 5731/QĐ-BYT
Quyết định 5731/QĐ-BYT
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5731/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu”, gồm 46 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Website Cục KCB;
– Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

DANH SÁCH

46 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5731/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1. Tán sỏi thận qua da bằng máy tán hơi + siêu âm/ có C.Arm
2. Tán sỏi thận qua da có C.Arm + siêu âm/ Laser
3. Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang
4. Bóc bạch mạch quanh thận, điều trị bệnh đái dưỡng chấp
5. Phẫu thuật treo thận
6. Lấy sỏi san hô mở rộng thận (Bivalvc) có hạ nhiệt
7. Chọc hút và bơm thuốc vào nang thận
8. Dẫn lưu đài bể thận qua da
9. Cắt eo thận móng ngựa
10. Phẫu thuật khâu bảo tồn hoặc cắt thận bán phần trong chấn thương thận
11. Phẫu thuật hở lấy sỏi thận sỏi niệu quản + kết hợp nội soi mềm để lấy toàn bộ sỏi
12. Tạo hình khúc nối bể thận – niệu quản (Phương pháp Foley, Anderson – Hynes
13. Cất thận rộng rãi + nạo vét hạch
14. Nối niệu quản – đài thận
15. Tạo hình niệu quản do phình to niệu quản
16. Cắm lại niệu quản – bàng quang
17. Đưa niệu quản ra da đơn thuần ± thắt ĐM chậu trong
18. Phẫu thuật mở rộng bàng quang bằng đoạn hồi tràng
19. Phẫu thuật ghép cơ cổ bàng quang
20. Phẫu thuật bàng quang lộ ngoài bằng nối bàng quang với trực tràng theo kiểu Duhamel
21. Mổ sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo)
22. Lấy sỏi bàng quang lần hai
23. Cắm niệu quản bàng quang
24. Phẫu thuật đặt võng nâng cổ bàng quang (Sling) trong tiểu không kiểm soát khi gắng sức
25. Thay ống thông dẫn lưu thận
26. Thay ống thông dẫn lưu bàng quang
27. Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
28. Dẫn lưu áp xe khoang Retzius
29. Phẫu thuật rò niệu đạo – trực tràng bẩm sinh
30. Phẫu thuật rò niệu đạo – âm đạo bẩm sinh
31. Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt
32. Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu
33. Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt
34. Dẫn lưu bàng quang, đặt Tuteur niệu đạo
35. Phẫu thuật đặt bộ phận giả (prosthesis) chữa liệt dương
36. Phẫu thuật điều trị bệnh xuất tinh sớm
37. Đặt ống Stent chữa bí đái do phì đại tiền liệt tuyến
38. Điều trị đái rỉ ở nữ bàng đặt miếng nâng niệu đạo TOT
39. Cắt tinh mạc
40. Cắt mào tinh hoàn
41. Cắt thể Morgani xoắn
42. Phẫu thuật tái tạo miệng sáo do hẹp miệng sáo
43. Điều trị tại chỗ phì đại tuyến tiền liệt: sức nóng hoặc lạnh
44. Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật
45. Mở rộng lỗ sáo
46. Đặt tinh hoàn nhân tạo

 

QUYẾT ĐỊNH 5731/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU.

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]Quyet_dinh_5731_QD_BYT_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!