QUYẾT ĐỊNH 5730/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HÓA

1350
Quyết định 5730/QĐ-BYT
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5730/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa”, gồm 57 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Website Cục KCB;
– Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

DANH SÁCH

57 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5730/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1. Phẫu thuật điều trị co thắt thực quản lan tỏa
2. Các phẫu thuật thực quản khác
3. Cắt u tá tràng
4. Cắt ruột non hình chêm
5. Gỡ dính sau mổ lại
6. Đóng mở thông ruột non
7. Khâu vết thương tĩnh mạch mạc treo tràng trên
8. Khâu vết thương động mạch mạc treo tràng trên
9. Bắc cầu động mạch mạc treo tràng trên bằng đoạn tĩnh mạch hiển hoặc đoạn mạch nhân tạo
10. Cắt đoạn động mạch mạc treo tràng trên, nối động mạch trực tiếp
11. Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng
12. Cắt túi thừa đại tràng
13. Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường tầng sinh môn
14. Phẫu thuật điều trị bệnh Verneuil
15. Điều trị hẹp hậu môn bằng cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn
16. Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome)
17. Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…)
18. Phẫu thuật điều trị táo bón do rối loạn co thắt cơ mu – trực tràng (Anismus)
19. Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản
20. Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp
21. Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, nối trực tiếp
22. Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, ghép tự thân
23. Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, nối bằng mạch nhân tạo
24. Lấy huyết khối tĩnh mạch cửa
25. Cắt lọc nhu mô gan
26. Thăm dò kết hợp với tiêm cồn hoặc đốt sóng cao tần hoặc áp lạnh
27. Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, nội soi đường mật
28. Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, nội soi tán sỏi đường mật
29. Phẫu thuật Frey điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn
30. Phẫu thuật Puestow – Gillesby
31. Khâu vết thương lách
32. Bảo tồn lách vỡ bằng lưới sinh học
33. Các phẫu thuật lách khác
34. Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn (Phẫu thuật nang niệu rốn)
35. Phẫu thuật khâu lỗ thủng cơ hoành do vết thương
36. Phẫu thuật khâu vỡ cơ hoành
37. Phẫu thuật điều trị thoát vị khe hoành
38. Phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bẩm sinh (Bochdalek)
39. Phẫu thuật điều trị nhão cơ hoành
40. Phẫu thuật cắt u cơ hoành
41. Khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ
42. Khâu vết thương thành bụng
43 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, lau rửa, đặt dẫn lưu
44. Lấy mạc nối lớn và mạc nối nhỏ
45 Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác và điều trị hóa chất trong phúc mạc trong mổ
46. Bóc phúc mạc kèm điều trị hóa chất với nhiệt độ cao trong phúc mạc trong mổ
47. Bóc phúc mạc kèm điều trị hóa chất trong phúc mạc trong mổ
48. Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác và điều trị hóa chất với nhiệt độ cao trong phúc mạc trong mổ
49. Phẫu thuật lấy u sau phúc mạc
50. Phẫu thuật điều trị đại tiện mất tự chủ
51. Đóng rò trực tràng- âm đạo
52. Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng
53. Phẫu thuật Longo
54. Đóng rò trực tràng- bàng quang
55. Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ
56. Phẫu thuật khâu treo và tiệt mạch trĩ
57. Bóc u xơ, cơ…trực tràng đường ổ bụng

 

QUYẾT ĐỊNH 5730/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HÓA.

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]Quyet_dinh_5730_QD_BYT_VNRAS [/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!