Quyết định 479/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

769
Quyết định 479/QĐ-QLD
Quyết định 479/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 479/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 479/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại báo cáo số 4583/BC-SYT đề ngày 09/7/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần thương mại A.M.Y do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp Ngày cấp
1 Omar Sharif Re20 Future Perfect Wrinkle Softener 58217/12/CBMP-QLD 27/02/2012
2 Omar Sharif Pore Hydra Deep Cleansing Mask 58219/12/CBMP-QLD 27/02/2012
3 Omar Sharif Pore Hydra Lifting Activator 58220/12/CBMP-QLD 27/02/2012
4 Omar Sharif Pore Hydra Water Serum 58221/12/CBMP-QLD 27/02/2012
5 Omar Sharif A.C.Care T.Lab Solution Soothing Toner 58225/12/CBMP-QLD 27/02/2012
6 Omar Sharif A.C.Care T.Lab Solution Cure Formula Serum 58227/12/CBMP-QLD 27/02/2012
7 Omar Sharif The Cover Classic Two Way Cake 58230/12/CBMP-QLD 27/02/2012
8 Omar Sharif Olea Face Cleansing Cream 74974/13/CBMP-QLD 04/7/2013
9 Omar Sharif A.C.Care Bee’s Foam Cleanser 74975/13/CBMP-QLD 04/7/2013
10 Omar Sharif A.C.Care Bee’s Sun Protection 74979/13/CBMP-QLD 04/7/2013
11 Omar Sharif A.C.Care Bee’s Shield BB Cream 74980/13/CBMP-QLD 04/7/2013
Tổng số: 11 số tiếp nhận

– Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty cổ phần thương mại A.M.Y;

+ Địa chỉ: 100 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

– Lý do thu hồi: Nhãn sản phẩm ghi tính năng, công dụng không đúng với bản chất vốn có của sản phẩm; Thành phần công thức trên nhãn không đúng thành phần công thức trong hồ sơ công bố.

Điều 2. Cục Quản lý Dược, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 06 tháng đối với Công ty cổ phần thương mại A.M.Y.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty cổ phần thương mại A.M.Y, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính (để p/h);
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Quyết định 479/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

479_QD_QLD_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!