Quyết định 4447/QĐ-BYT về việc ban hành dược thư quốc gia việt nam dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ 2

1058
Quyết định 4447/QĐ-BYT
Quyết định 4447/QĐ-BYT
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 4447/QĐ-BYT về việc ban hành dược thư quốc gia việt nam dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ 2

BỘ Y TẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4447/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN XUẤT BẢN THỨ HAI, TẬP I

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I (gọi tắt là: Dược thư quốc gia Việt Nam 2, tập I).

Điều 2. Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế nhằm cung cấp cho các thầy thuốc và cán bộ y tế những hiểu biết đúng về thuốc và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Điều 3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cấp phát thuốc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người, các viện nghiên cứu y dược, các trường đại học, trung học y dược, các thầy thuốc cần nghiên cứu, nắm vững nội dung của Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I để áp dụng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với quy định ở Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Tổng Cục trưởng các tổng cục, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế các Ngành, Hiệu trưởng các trường Đại học Dược, Y dược, Giám đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Quyết định 4447/QĐ-BYT về việc ban hành dược thư quốc gia việt nam dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ 2

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM DƯỢC THƯ: 4447_QD_BYT_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!