QUYẾT ĐỊNH 444/QĐ-QLD THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

848
QUYẾT ĐỊNH 444/QĐ-QLD
QUYẾT ĐỊNH 444/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)

QUYẾT ĐỊNH 444/QĐ-QLD THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 444/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại các văn thư số 08//2017-Withdraw cosmetic ngày 31/8/2017 và văn thư số 01/09-2017/GDM ngày 21/9/2017 về việc thu hồi tự nguyện Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 14 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp Ngày cấp Tên nước sản xuất
1 Scholl fresh step foot & shoe 2 in 1 powder 88724/14/CBMP-QLD 15/04/2014 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd – Anh
2 Dettol original shower gel 113587/15/CBMP-QLD 25/08/2015 PT Reckitt Benckiser Indonesia – Indonesia
3 Dettol skin care shower gel 113588/15/CBMP-QLD 25/08/2015
4 Dettrol cool shower gel 113589/15/CBMP-QLD 25/08/2015
5 Dettrol original bar soap 113590/15/CBMP-QLD 25/08/2015
6 Dettrol cool bar soap 113591/15/CBMP-QLD 25/08/2015
7 Dettrol skin care bar soap 113592/15/CBMP-QLD 25/08/2015
8 Cetaphil daylong after sun repair 4702/16/CBMP-QLD 09/03/2016 Spirig Pharma AG – Thụy Sĩ
9 Cetaphil daylong SPF50+ 4703/16/CBMP-QLD 09/03/2016
10 Cetaphil daylong Kids SPF50+ 4704/16/CBMP-QLD 09/03/2016
11 Cetaphil daylong SPF30 (Liposomal spray) 4705/16/CBMP-QLD 09/03/2016
12 Cetaphil daylong SPF30 (Ultra- light gelfluid) 4706/16/CBMP-QLD 09/03/2016
13 Esemdent® 88867/14/CBMP-QLD 13/03/2014 SchÜlke & Mayr GmbH – Đức
14 Octenisan® 88868/14/CBMP-QLD 13/03/2014

Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam (Địa chỉ: Số 23 Đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lý do thu hồi: Công ty có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện do Công ty không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH DKSH Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
– Thứ Trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP (Q).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

QUYẾT ĐỊNH 444/QĐ-QLD THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

444_QD_QLD_VNRAS

444_QĐ_QLD_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!