QUYẾT ĐỊNH 4434/QĐ-BYT VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

569
Công văn 14036/QLD-CL xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 14036/QLD-CL xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Đánh giá
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4434/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Mục 5 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2018/TT-BYT) như sau:

– Dịch vụ “Ngày giường trạm y tế xã” có mức giá 57.000 đồng đính chính thành 47.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 15/2018/TT-BYT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Ủy ban về các VĐXH của Quốc Hội (để giám sát);
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế ngành;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra;
– Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

4434_QD_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!