Quyết định 275/QĐ-QLD năm 2017 Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

600
Quyết định 275/QĐ-QLD
Quyết định 275/QĐ-QLD
4.5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:275/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược
thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 04/7/2017 tại Công ty cổ phần Overseas Fashions;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 08 sản phẩm mỹ phẩm
do Công ty cổ phần Overseas Fashions (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Petroland, số 12,
đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) nhập khẩu và
chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:

TT Tên sản phẩm ghi trên Phiế công bố mỹ phẩm Số tiếp nhận
Phiếu công bố
Ngày cấp Lý do thu hồi
1 Beauty Nature’s Ingredients
Blueberry Hand Wash
17923/16/CBMP
-QLD
26/9/2016 Mỹ phẩm
nhập khẩu và
lưu thông có
công thức
không đúng
như hồ sơ đã
công bố.
2 Beauty Nature’s Ingredients
Argan Oil Hand Wash
17934/16/CBMP

-QLD

26/9/2016
3 Beauty Nature’s Ingredients
Aloe Vera Cream Bath
17973/16/CBMP
-QLD
26/9/2016
4 Beauty Nature’s Ingredients
Peach & Almond Cream Bath
17974/16/CBMP
-QLD
26/9/2016
5 Beauty Floral Collection
Magnolia Moisture Rich Bath
Cream
18009/16/CBMP
-QLD
26/9/2016
6 Beauty Floral Collection Rose
Moisture Rich Bath Essence
18040/16/CBMP

-QLD

26/9/2016
7 Beauty Floral Collection
Lavender Moisture Rich Bath
Cream
18051/16/CBMP
-QLD
26/9/2016
8 Beauty Floral Collection
Magnolia 3 in 1 Body, Room

& Linen Spray

20879/16/CBMP
-QLD
02/11/2016 Mỹ phẩm
nhập khẩu và
lưu thông có
công thức và
tính năng ghi trên nhãn
không đúng
như hồ sơ đã
công bố.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần Overseas Fashions, Giám đốc Sở Y tế
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG

Quyết định 275/QĐ-QLD năm 2017 Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

275_QĐ_QLD_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!