Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1164
Quyết định 2431/QĐ-BYT
Quyết định 2431/QĐ-BYT
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2431/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để chỉ đạo thực hiện);
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục của Bộ Y tế;
– Cổng thông tin Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KCB.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2431/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
b) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.
2. Yêu cầu:
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP thống nhất trên phạm vi toàn quốc, công bố công khai thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ theo quy định nhằm đưa công tác cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép hoạt động đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; bảo đảm kịp thời triển khai Nghị định.
II. NỘI DUNG
1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Y tế, xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế
1.1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn đối với các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
a) Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
b) Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Vụ Pháp chế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan;
c) Thời gian hoàn thành: Quý IV/2017.
1.2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về thời gian, nội dung chương trình đào tạo bổ sung, cơ sở đào tạo của Việt Nam cho đối tượng có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp để được cấp CCHN với chức danh là bác sỹ.
a) Đơn vị chủ trì: Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo;
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Quản lý y, dược cổ truyền và các Vụ, Cục cơ quan, đơn vị có liên quan;
c) Thời gian hoàn: Quý IV/2017.
1.3. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về thực hiện thí điểm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình).
a) Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
b) Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý y, dược cổ truyền, Vụ Pháp chế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội, Hội Y học gia đình Việt Nam và các Vụ, cục cơ quan, đơn vị có liên quan;
c) Thời gian hoàn thành: Quý II/2017.
1.4. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ;
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền và các Vụ, cục cơ quan, đơn vị có liên quan;
c) Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.
2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị định số 109/2016/NĐ-CP
2.1. Tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc
a) Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo.
c) Thời gian thực hiện: Quý II/2017.
2.2. Tập huấn chuyên sâu Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho các Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc, lồng ghép với hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên sâu khác
a) Nội dung tập huấn: Giới thiệu hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề; Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các quy định khác của Nghị định.
b) Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
c) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Y dược cổ truyền và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế;
d) Thời gian thực hiện: Quý II-III/2017.
3. Công bố công khai thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục hành chính đã hết hiệu lực
a) Nội dung: ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện công bố công khai thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bãi bỏ thủ tục hành chính đã hết hiệu lực.
b) Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
c) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Y dược cổ truyền và Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
d) Thời gian hoàn thành: Quý II/2017.
4. Rà soát, công bố hết hiệu lực các văn bản đã được thay thế
Rà soát các văn bản hết hiệu lực, văn bản hết hiệu lực một phần do đã được quy định trong Nghị định này để chuyển Vụ Pháp chế công bố theo quy định;
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;
b) Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế;
c) Thời gian hoàn thành: Quý II/2017
5. Báo cáo tình hình, kết quả 06 tháng, hàng năm và đột xuất về công tác cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
5.1. Giám đốc các Sở Y tế, y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng cơ sở KBCB trực thuộc Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP báo cáo tình hình, kết quả công tác cấp CCHN và GPHĐ trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình gửi về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
5.2. Cục Quản lý khám, chữa bệnh giúp Bộ trưởng Bộ Y tế tổng hợp, xây dựng Báo cáo Chính phủ về tình hình, kết quả công tác cấp CCHN và GPHD theo quy định.
5.3. Thời gian thực hiện:
– Đối với Báo cáo 06 tháng: Sở Y tế, y tế Bộ, ngành gửi về Bộ Y tế trước ngày 30 tháng 5 hàng năm. Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) gửi báo cáo Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.
– Đối với Báo cáo năm: Sở Y tế, y tế Bộ, ngành gửi về Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) gửi báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm đầu mối theo dõi thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định.
2. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP theo Kế hoạch này.
3. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP tại địa phương theo Kế hoạch này. Quá trình triển khai thực hiện ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện dưới các hình thức phù hợp để bảo đảm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.
4. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Các đơn vị thuộc Bộ Y tế được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính để thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Vụ Kế hoạch – Tài chính bảo đảm kinh phí, hướng dẫn lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định đối với các nhiệm vụ do các đơn vị thuộc Bộ Y tế chủ trì triển khai thực hiện./.

Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]2431_QD_BYT_VNRAS[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!