Quyết định 221/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm

804
Quyết định 221/QĐ-QLD
Quyết định 221/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 221/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 221/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản làm việc tại Công ty cổ phần Amore Pacific Việt Nam ngày 01/4/2015;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp Ngày cấp
1 Laneige satin finish loose powder 92239/14/CBMP-QLD 27/3/2014
2 Laneige multi cleanser 92233/14/CBMP-QLD 27/3/2014

– Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty cổ phần Amore Pacific Việt Nam (Địa chỉ: Số 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi: các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố tại Cục Quản lý Dược.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần Amore Pacific Việt Nam và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, MP (C).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Quyết định 221/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 221_QD_QLD_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!