Quyết định 206/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

791
Quyết định 206/QĐ-QLD
Quyết định 206/QĐ-QLD
5/5 - (2 bình chọn)

Quyết định 206/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 206/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 07/4/2015 đối với Công ty cổ phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 Lifeline Recovery Night Moisture Serum 85277/13/CBMP-QLD 22/11/2013
2 Lifeline Defensive Day Moisture Serum 85278/13/CBMP-QLD 22/11/2013
3 Lifeline Eye Firming Complex 85464/13/CBMP-QLD 25/12/2013

– Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn;

+ Địa chỉ: 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

– Lý do thu hồi: Nhãn sản phẩm ghi thành phần công thức có chứa chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm, sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố

Điều 2. Cục Quản lý Dược, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm trong vòng 06 tháng đối với Công ty cổ phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và XNK Mỹ Sơn, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính (để p/h);
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Quyết định 206/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 206_QD_QLD_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!