Quyết định 1524/QĐ-BYT đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT

1268
Quyết định 1524/QĐ-BYT
Quyết định 1524/QĐ-BYT
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1524/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính
phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP
ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Thông tư số 50/2017/TT-BYT
ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy
định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh như sau:

 1. Khoản 3 Điều 7: Đính chính nội dung “4. Sửa đổi mục 1, 10 và 14 của
  Danh mục 1 – Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá
  thanh toán như sau:” thành “4. Sửa đổi mục 1, 10, 11, 12 và 14 của Danh mục 1
  – Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán như
  sau:”
 2. Khoản 3 Điều 7: Đính chính nội dung “4. Sửa đổi mục 12, 13, 39 và 65
  của Danh mục 2 – Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán như sau:” thành “5. Sửa đổi mục 12, 13, 18, 39 và 65 của Danh mục 2 – Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán như sau:”
 1. Điểm c Khoản 7 Điều 10: Đính chính nội dung “c) Mục 1, 10 và 14 của
  Danh mục 1 – Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá
  thanh toán;” thành “”c) Mục 1, 10, 11, 12 và 14 của Danh mục 1 – Dịch vụ kỹ
  thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán;”
 2. Điểm d Khoản 7 Điều 10: Đính chính nội dung “d) Mục 12, 13, 39 và
  65 của Danh mục 2 – Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh
  toán.” thành “”d) Mục 12, 13, 18, 39 và 65 của Danh mục 2 – Dịch vụ kỹ thuật y
  tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi
điều chỉnh của Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi
phí khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG, PHẠM LÊ TUẤN

Quyết định 1524/QĐ-BYT đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

1524_QĐ_BYT_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!