Quyết định 125/QĐ-BYT về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế

927
Quyết định 125/QĐ-BYT
Quyết định 125/QĐ-BYT
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 125/QĐ-BYT về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 125/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 181/CP ngày 13 tháng 6 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 1186/QĐ-BYT ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Dinh dưỡng, trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ kết quả báo cáo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Viện Dinh dưỡng, trực thuộc Bộ Y tế, địa chỉ: 48 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Điều 2. Phạm vi sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu nêu tại Phụ lục kèm theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Viện Dinh dưỡng và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 1, 4;
– BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Tổng cục Hải quan (để biết);
– Cổng TTĐT của Cục;
– Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU TẠI VIỆN DINH DƯỠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Kiểm tra cấp thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng sau:
a) Tất cả các loại hàng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.
b. Tất cả các lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý từ 2 Bộ trở lên.
2. Các sản phẩm không phải qua kiểm tra nhà nước nhưng có thông tin rủi ro về an toàn, dịch bệnh hoặc được Bộ Y tế yêu cầu bằng văn bản:
a) Thực phẩm mang theo người và tiêu dùng cá nhân không quá số lượng phải nộp thuế nhập khẩu;
b) Thực phẩm là quà biếu nhân đạo, là hàng trong túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật;
c) Thực phẩm tạm nhập, tái xuất;
d) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;
đ) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;
e) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;
g) Thực phẩm là hàng mẫu tham gia các hội chợ;
h) Thực phẩm trao đổi của cư dân biên giới;
i) Thực phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam gia công cho chủ hàng nước ngoài chỉ để xuất khẩu;
k) Nguyên liệu thổ phải qua tinh chế, chế biến lại (dầu thực vật, lá và sợi thuốc lá, thảo dược dùng trong chế biến thực phẩm);
l) Thực phẩm tươi sống, sơ chế thuộc danh mục phải qua kiểm dịch động hoặc kiểm dịch thực vật.

Quyết định 125/QĐ-BYT về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]125_QD_BYT_VNRAS

[/sociallocker]

 

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!