danh mục thuốc gia công 157

Quyết định 43/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

Quyết định 43/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc sản xuất gia công BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
BỔ SUNG GMP PIC ĐỢT 48

Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP  không đạt yêu...