Kế hoạch 15/KH-HĐND GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2011 – 2016

1129
Kế hoạch 15/KH-HĐND
Kế hoạch 15/KH-HĐND
Đánh giá

Kế hoạch 15/KH-HĐND GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2011 – 2016

HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15/KH-HĐND Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH
GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2011 – 2016
Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố xây dựng kế hoạch giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả các chính sách, pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
2. Quá trình giám sát phải đánh giá khách quan, sát với thực tế, phù hợp với những quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Thành phố.
3. Báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND và HĐND Thành phố.
II. Nội dung, phạm vi, đối tượng và phương thức giám sát:
1. Nội dung và phạm vi giám sát:
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2011 – 2016 (có đề cương chi tiết kèm theo).
2. Đối tượng và phương thức giám sát:
– Giám sát trực tiếp tại: Sở Y tế; các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
– Giám sát qua báo cáo của các quận, huyện còn lại.
III. Thành phần tham dự.
1. Thành viên Đoàn giám sát (Theo Quyết định thành lập Đoàn giám sát).
2. Đại biểu mời dự:
– Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND Thành phố;
– Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố;
– Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an Thành phố, Chi cục quản lý thị trường;
– Đại diện Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan.
IV. Thời gian và địa điểm:
1. Dự kiến thời gian cuối tháng 10/2016 (Lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).
2. Các đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương của Đoàn và gửi về Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố trước ngày 15/10/2016.
3. Tổ chức tổng hợp báo cáo và tiến hành giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị trong tháng 10/2016. Dự kiến từ ngày 20/10 đến ngày 30/10, Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo của các đơn vị và làm việc trực tiếp với một số cơ quan, địa phương.
4. Đoàn giám sát sẽ làm việc tại trụ sở của các đơn vị được giám sát.
V. Tổ chức thực hiện:
1. Các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung giám sát và sắp xếp công việc, bố trí thời gian tham gia Đoàn giám sát theo kế hoạch.
2. Các đơn vị là đối tượng giám sát (mục II.2) báo cáo bằng văn bản (theo đề cương gửi kèm Kế hoạch này) và gửi Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố trước ngày 15/10/2016.
(Bản mềm gửi về địa chỉ email: [email protected])
3. Văn phòng HĐND Thành phố chịu trách nhiệm chuẩn bị về kinh phí, phương tiện, các điều kiện vật chất khác đảm bảo phục vụ Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:
– TT HĐND (để báo cáo);
– Đ/c Phùng Thị Hồng Hà- PCT HĐND TP (để b/c);
– UBND Thành phố;
– Thành phần Đoàn giám sát và khách mời;
– Đối tượng giám sát (mục II. 2);
– VP HĐND, UBND TP;
– Báo Hà Nội Mới, KTĐT, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, Đài PTTH HN;
– Phòng CT HĐND, TC-HC-QT;
– Lưu VT, BVHXH.

TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN
Trần Thế Cương

 

Kế hoạch 15/KH-HĐND GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2011 – 2016

VĂN BẢN DẠNG WORD: 15_KH_HDND_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!