Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng – theo Bộ Y tế, Quyết định 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021

40
Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng
Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng
Đánh giá

TẢI PDF QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

BỘ Y T
——-

Số: 4111/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CƠ SỞ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 THEO MÔ HÌNH THÁP 3 TẦNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhim năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết s 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông/Bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra; Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng;

– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

– Cổng TTĐT Bộ Y tế; website Cục QLKCB;

– Lưu: VT; KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CƠ SỞ THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 THEO MÔ HÌNH THÁP 3 TẦNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26 tháng 08 năm 2021)

DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN

 “HƯỚNG DẪN THIT LẬP CƠ SỞ THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 THEO MÔ HÌNH THÁP 3 TẦNG”

Chỉ đạo biên soạn
PGs.Ts. Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19-Trưởng Tiểu ban điều trị
Chủ biên
PGs.Ts. Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục QLKCB – Bộ Y tế, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị COVID-19
Tham gia biên soạn và thm định
Ths. Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ts. Vương Ánh Dương Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
PGs.Ts. Trần Quý Tường Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin
PGs.Ts. Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
PGs.Ts. Phan Lê Thu Hằng Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính
PGs.Ts. Lương Mai Anh Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế
BsCKII. Phan Văn Toàn Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế
Ths. Đỗ Trung Hưng Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Ths. Nguyễn Anh Tú Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
Gs.Ts. Nguyễn Văn Kính Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam
Gs.Ts. Nguyễn Gia Bình Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu Việt Nam
PGs.Ts. Nguyễn Viết Nhung Giám đốc Bệnh viện Phổi TW
PGs.Ts. Đào Xuân Cơ Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
BsCKII. Nguyễn Trung Cấp Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW
Tham gia biên tập
Ths. Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ts. Vương Ánh Dương Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ts. Nguyễn Đình Hưng Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội
Ths. Bùi Thế Bừng Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
Ts. Lê Hồng Trung Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
BsCKII. Nguyễn Chí Hành Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
Bs. Nguyễn Trung Quý Phó trưởng Ban thực hiện Chính sách BHYT-BHXH Việt Nam
Ts. Dương Huy Lương Trưởng phòng Quản lý chất lượng-Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ts. Trần Ngọc Nghị Trưởng phòng PHCN-Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ths. Phan Thị Hải Trưởng phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ths. Hà Thị Kim Phượng Trưởng phòng Điều dưỡng-Dinh dưỡng-KSNK, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ths. Nguyễn Thị Thanh Ngọc Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Nghiệp vụ-Thanh tra và BVSK, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ths. Trương Lê Vân Ngọc Phó trưởng phòng Nghiệp vụ-Thanh tra và BVSK, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ts. Trần Tùng Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin
Ths. Phạm Quang Huy Chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính
Ths. Trịnh Đức Nam Chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
Ths. Nguyễn Thanh Toàn Chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
Ths. Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó trưởng phòng Quản lý môi trường cơ sở y tế, Cục Quản lý Môi trường y tế
Ths. Nguyễn Thị Thúy Hà Chuyên viên Phòng Quản lý môi trường cơ sở y tế, Cục Quản lý Môi trường y tế
Ths. Vũ Hoài Nam Chuyên viên Vụ Bảo hiểm Y tế
CN. Hoàng Thị Thu Hương Chuyên viên Vụ Pháp chế
Ts. Đỗ Ngọc Sơn Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai
Ts. Nguyễn Hữu Dũng Chủ tịch Hội Lọc máu Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu Bệnh viện Bạch Mai
Ts. Trương Anh Thư Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai
PGs.Ts. Vũ Đăng Lưu Giám đốc Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai
Ts. Phạm Hồng Nhung Phó trưởng khoa Vi sinh Bệnh viện Bạch Mai
Ths. Phạm Thế Thạch Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai
Ts. Văn Đình Tráng Phụ trách Khoa Vi sinh – Sinh học phân tử Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW
Ts. Vũ Thị Thanh Trung tâm Dinh dưng lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai
Ths. Bùi Văn San Viện sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai
Ths. Nguyễn Quốc Thái Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai
Ths. Nguyễn Đình Toàn Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
Ths. Nguyễn Văn Trường Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y – Dược Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
BsCKII. Đỗ Đức Huy Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
BsCKII. Lê Anh Dũng Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
Ths. Cao Đức Phương Chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ-Thanh tra và BVSK, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ths. Lê Kim Dung Chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ-Thanh tra và BVSK, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Ths. Lê Văn Trụ Chuyên viên phòng Nghiệp vụ-Thanh tra và BVSK, Cục Quản lý Khám, cha bệnh
Bs. Nguyễn Hải Yến Chuyên viên phòng Nghiệp vụ-Thanh tra và BVSK, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:
CN. Hà Thị Thu Hằng Chuyên viên phòng Nghiệp vụ-Thanh tra và BVSK, Cục Quản lý Khám, cha bệnh
CN. Đ Thị Huyền Trang Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

 

BỘ Y TẾ

Số:        /QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày   tháng   năm 2021

 

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CƠ SỞ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ
COVID-19 THEO MÔ HÌNH THÁP 3 TẦNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BYT ngày   /   /2021
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Thông tin chung

COVID-19 là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A do vi rút SARS-CoV-2 gây ra. Bệnh COVID-19 được chia thành 5 mức độ: Không triệu chứng, nhẹ, vừa, nặng, nguy kịch. Người bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng, từ nhiễm không có triệu chứng, tới những biu hiện bệnh lý nặng như viêm phi nặng, suy hô hấp cấp (ARDS), sốc nhiễm trùng, suy chức năng đa cơ quan và tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hay suy giảm miễn dịch, hoặc có đồng nhiễm hay bội nhiễm các căn nguyên khác như vi khuẩn, nm. Đ hạn chế diễn biến nặng, nguy kịch người bệnh cần được theo dõi thường xuyên, chặt chẽ tiến triển của bệnh tại các cơ sở khám bệnh, cha bệnh hoặc tại nhà theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong khu vực và một số nước láng giềng đang rất phức tạp, khó lường; hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; tình trạng khan hiếm vắc xin phòng chống COVID-19 trên toàn cầu, việc tiêm vắc xin phòng bệnh chưa đạt tỷ lệ bao phủ, tạo miễn dịch cộng đồng đ có khả năng phòng chống ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19. Dịch được dự báo sẽ vẫn còn kéo dài, khó dự đoán. Việc nắm bắt, dự báo nguy cơ dịch bệnh tại địa phương để có phương án ứng phó là rất cần thiết. Tại các địa phương theo các cấp độ hành chính từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên huyện, liên tỉnh cần nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ”, “Bình thường mới” cho từng địa bàn. Trên cơ sở dự báo tình hình dịch của địa phương để có phương án thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho phù hợp như: ở trạng thái “Bình thường mới”, “Nguy cơ” có thể áp dụng phương châm phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Khi dự báo chuyển sang trạng thái “Nguy cơ cao” và “Nguy cơ rất cao” cần nhanh chóng thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng.

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19, đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố có tình trạng gia tăng nhanh số lượng, tốc độ, phạm vi lan truyền và mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng”.

II. Mục đích

1. Hướng dẫn các Bộ, ngành; Sở Y tế các tỉnh, thành phố thiết lập, củng cố các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 phù hp với điều kiện và tình hình thực tế và dự báo tình hình dịch tại địa phương.

2. Nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng tại chỗ, phù hợp, hiệu quả theo cấp độ dịch tại địa phương, đ cách ly, quản lý, điều trị COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp diễn biến nặng và tử vong, góp phần giảm thiu tác động của dịch COVID-19 đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn của gia đình, cộng đồng và xã hội.

III. Nguyên tắc

1. Căn cứ dự báo mức độ nguy cơ, diễn biến dịch bệnh tại mỗi địa phương để xây dựng các phương án thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tương ứng với các trạng thái dịch bệnh tại địa phương ở mức “bình thường mới”, “nguy cơ”, “nguy cơ cao”, “nguy cơ rất cao”; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; dự trữ, bố trí nguồn lực và tổ chức lực lượng đ phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn;

2. Huy động toàn bộ hệ thống cơ sở y tế của ngành y tế, y tế bộ, ngành, các cơ sở khám, chữa bệnh của các trường đại học, cơ sở y tế tư nhân và các nguồn lực xã hội để kịp thời thiết lập đầy đủ cơ sở thu dung, điều trị COVID – 19 và sẵn sàng triển khai công tác điều trị theo từng phương án tương ứng hoặc cao hơn một mức so với các cấp độ dịch tại địa phương;

3. Thiết lập, củng cố các bệnh viện điều trị COVID-19 cho nhóm người bệnh mức độ vừa, nặng, nguy kịch cần cân nhắc tính bền vững và hiệu quả sử dụng trong dịch COVID-19 và khả năng có thể sử dụng sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát;

4. Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được thành lập trên cơ sở giao trách nhiệm cho một bệnh viện hiện có trên địa bàn đ phụ trách về chuyên môn;

5. Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 hoạt động dưới sự điều hành của Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan phối hp tổ chức trin khai hoạt động, trong đó cơ quan y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn.

IV. Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng

1. Mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19

Hình 1. Mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19
Hình 1. Mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19

2. Chức năng nhiệm vụ của từng tầng trong mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19

2.1. Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 1 của mô hình tháp 3 tầng:

– Phân loại người bệnh theo mức độ lâm sàng đ bảo đảm thu dung đúng đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Thu dung, cách ly, quản lý, khám chữa bệnh cho người nghi nhiễm đang chờ xét nghiệm khng định và người nhiễm không có triệu chng và người bệnh mức độ nhẹ.

– Phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến trin sang mức độ vừa và nặng.

– Duy trì điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền theo đơn ngoại trú của người nhiễm và người bệnh.

– Công nhận khỏi bệnh và chuyển người bệnh tự theo dõi tại nhà.

– Kim soát nhiễm khuẩn, ngăn ngừa lây truyền dịch COVID-19 trong cơ sở và ra cộng đồng.

– Đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư ăn uống thiết yếu người bệnh, nhân viên y tế và các nhân viên liên quan.

– Hướng dẫn, động viên, chia sẻ, h trợ tinh thần cho người nhiễm, người bệnh để họ yên tâm thực hiện việc cách ly, quản lý, điều trị.

– Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế và khám, chữa bệnh tại Cơ sở. Tiến hành cưỡng chế cách ly nếu người bệnh không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

– Các nhiệm vụ khác, theo sự phân công của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

2.2. Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 2 của mô hình tháp 3 tầng:

– Tiếp nhận và điều trị các ca bệnh mức độ vừa và nặng.

– Xử trí can thiệp điều trị hồi sức tích cực theo diễn biến của bệnh.

– Theo dõi sát diễn biến và thực hiện chế độ chăm sóc hộ lý cho người bệnh.

– Chuyển viện lên cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 3 khi có diễn biến nặng vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở.

– Chuyển người bệnh về cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 1 khi bệnh n định.

– Bảo đảm thực hiện công tác chăm sóc điều dưỡng, dinh dưỡng cho người bệnh.

– Công nhận khỏi bệnh và chuyển người bệnh tự theo dõi tại nhà.

– Kim soát nhiễm khun, ngăn ngừa lây truyền dịch COVID-19 trong cơ sở và ra cộng đồng.

– Đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư ăn uống thiết yếu người bệnh, nhân viên y tế và các nhân viên liên quan.

– Hướng dẫn, động viên, chia sẻ, hỗ trợ tinh thần cho người nhiễm, người bệnh đ họ yên tâm thực hiện việc cách ly, quản lý, điều trị.

– Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế và khám, chữa bệnh tại Cơ sở. Tiến hành cưỡng chế cách ly nếu người bệnh không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

– Các nhiệm vụ khác, theo sự phân công của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

2.3. Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 3 của mô hình tháp 3 tầng:

– Tiếp nhận và điều trị các ca bệnh mức độ nặng và nguy kịch.

– Chuyển người bệnh về cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 2 hoặc tầng 1 khi bệnh ổn định.

– Bảo đảm thực hiện công tác chăm sóc điều dưỡng, dinh dưỡng cho người bệnh.

– Công nhận khỏi bệnh và chuyển người bệnh tự theo dõi tại nhà.

– Kim soát nhiễm khun, ngăn ngừa lây truyền dịch COVID-19 trong cơ sở và ra cộng đồng.

– Đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư ăn uống thiết yếu người bệnh, nhân viên y tế và các nhân viên liên quan.

– Hướng dẫn, động viên, chia sẻ, hỗ trợ tinh thần cho người nhiễm, người bệnh đ họ yên tâm thực hiện việc cách ly, quản lý, điều trị.

– Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế và khám, chữa bệnh tại Cơ sở. Tiến hành cưỡng chế cách ly nếu người bệnh không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

– Các nhiệm vụ khác, theo sự phân công của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

3. Các loại hình cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

3.1. Chuyn đổi công năng từ bệnh viện sẵn có

a) Cơ sở KB, CB được chuyển đi một phần thành cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

b) Cơ sở KB, CB được chuyển đổi toàn bộ thành cơ sở chuyên thu dung, điều trị COVID-19

Các cơ sở trên có th có các tên gọi khác nhau: Bệnh viện hoặc Trung tâm hoặc bộ phận, khu hoặc cơ sở tùy theo phạm vi quy mô để lấy tên gọi cho phù hợp.

3.2. Xây mới hoặc thiết lập từ một cơ s sẵn có không phải là cơ s khám bệnh, chữa bệnh (có thể lấy tên cơ sở theo các tên gọi dưới đây)

a) Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19

b) Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

c) Khu điều trị COVID-19

d) Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

4. Tổ chức thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

4.1. Khi diễn biến dịch tại địa phương (cấp tỉnh) ở trạng thái “Bình thường mới”, “Nguy cơ”, các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được thiết lập tại ch theo phương châm điều trị 4 tại ch.

Hình 2. Mô hình cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo phương châm điều trị 4 tại chỗ.
Hình 2. Mô hình cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo phương châm điều trị 4 tại chỗ.

(*) Bệnh viện phải có hệ thống ô xy trung tâm, khí nén, bình chứa oxy lỏng

4.2. Mô hình cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được thiết lập khi diễn biến dịch tại địa phương (cấp tỉnh) bắt đầu chuyển từ trạng thái “Nguy cơ” sang trạng thái “Nguy cơ cao”, khi đó phương châm điều trị 4 tại chỗ không đáp ứng được và cần thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng (hình 1). Cụ thể như:

a) Tầng 1:

– Theo phương châm điều trị 4 tại chỗ tại mỗi bệnh viện tuyến huyện, cần bố trí tối thiểu 50 giường bệnh để thu dung, điều trị ca bệnh nhẹ, không triệu chứng. Khi vượt quá năng lực của các cơ sở này hoặc khi xuất hiện rải rác ở nhiều huyện trong tỉnh cần thiết lập cơ sở thu dung, điều trị với quy mô ít nhất là 100 giường bệnh từ các Bệnh viện sẵn có (lựa chọn bệnh viện chuyên khoa: y học c truyền, phục hồi chức năng, da liễu…) của tỉnh hoặc bệnh viện quận, huyện. Khi vượt quá khả năng thu dung của các cơ sở trên sẽ thành lập các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 từ những địa điểm đã có sẵn cơ sở hạ tầng như Ký túc xá, Sân vận động, Nhà thi đấu,… đ tiếp nhận quản lý, điều trị ca bệnh không có triệu chứng, nhẹ.

– Cơ cấu t chức, nhân lực (Phụ lục 1)

– Tầng 1 có th bao gồm các cơ sở được giao quản lý người nhiễm COVID-19 theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế khi số ca mắc COVID-19 vượt quá khả năng của các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 của địa phương.

b) Tầng 2:

– Theo phương châm điều trị 4 tại chỗ tại mỗi bệnh viện từ tuyến huyện trở lên cần chun bị phòng hồi sức tích cực tối thiu 50 giường bệnh đ điều trị ca bệnh mức độ vừa và nặng (trong đó có bệnh nhân có chỉ định thở o xy). Khi vượt quá năng lực của mỗi huyện tại điểm (a) hoặc khi xuất rải rác ở nhiều huyện trong tỉnh cần thiết lập các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cho ca bệnh nặng, nguy kịch từ các bệnh viện có sẵn hoặc từ cơ sở sẵn có không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước đó.

– Cơ cu t chức, nhân lực (Phụ lục 2)

c) Tầng 3:

– Thiết lập cơ sở điều trị ca bệnh nặng, nguy kịch ngay khi xuất hiện dịch trong cộng đồng và có ca bệnh được quản lý, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh. Các cơ sở được giao nhiệm vụ tiếp nhận điều trị ca bệnh nặng, nguy kịch do địa phương chỉ định trên cơ sở năng lực của bệnh viện như: Bệnh viện truyền nhiễm tỉnh, thành phố; BVĐK tỉnh có khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Phổi tỉnh, thành phố hoặc các Bệnh viện tư nhân, Bệnh viện trường Đại học, bệnh viện ngành trên địa bàn, bệnh viện huyện… có khoa Hồi sức tích cực có đủ năng lực cấp, cứu, điều trị bệnh nhân nặng. Khi số lượng ca bệnh nặng tăng cao vượt khả năng tiếp nhận các bệnh viện trên, mi địa phương cần thiết lập 1-2 BV từ những BV hiện có của tỉnh để bố trí tối thiểu 200 giường hồi sức tích cực để điều trị người bệnh COVID nặng của tỉnh theo các hình thức: Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19; Bệnh viện hồi sức tích cực COVID-19 của tỉnh; của vùng; của Trung ương h trợ địa phương (Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đ án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng”).

– Cơ cấu tổ chức, nhân lực (Phụ lục 3)

d) Tùy từng địa phương, tình hình dịch bệnh và các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực có th thiết lập các cơ sở theo 3 tầng riêng biệt hoặc 1 cơ sở có đủ 3 tầng đ điều trị người bệnh COVID-19.

đ) Căn cứ để ước tính số giường bệnh tương ứng với các tầng của mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19:

– Phân loại mức độ lâm sàng người bệnh COVID-19 (dựa trên phân tích tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam): Người bệnh không triệu chứng, nhẹ: 83,6%; người bệnh mức độ vừa: 11,2%; người bệnh nặng, nguy kịch: 5,2%, riêng ECMO ước tính khoảng 0,05%. (tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng thời điểm hoặc tại mỗi địa phương)

– Ước tính số lượng người bệnh COVID-19 theo mức độ lâm sàng trong các tình huống: có 500, 1.000, 3.000, 10.000, 30.000… ca mắc, để làm cơ sở thiết lập hệ thống cơ sở điều trị COVID-19 (số giường bệnh) cho người không triệu chứng, nhẹ; vừa và nặng, nguy kịch.

e) Các điều kiện về trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc theo quy định chung của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19; Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế V/v ban hành danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người nhiễm COVID-19.

f) Điều kiện về nhân lực: Các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cần bảo đảm đủ các loại chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ,… số lượng và năng lực chuyên môn theo điều kiện thực tế của địa phương đ huy động và người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 sẽ bố trí công việc phù hợp.

5.2. Thẩm quyền cho phép thành lập

– Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định thành lập “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” theo từng cấp độ đối với từng loại hình, trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế hoặc các Bộ, ngành khác (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công An).

– Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành quyết định thành lập “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” theo từng cấp độ đối với từng loại hình, trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Quốc phòng.

– Bộ trưởng Bộ Công An ban hành quyết định thành lập “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” theo từng cấp độ đối vi từng loại hình, trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Công An đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Công An.

– Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” theo từng cấp độ đối với từng loại hình, trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh hoặc Sở Y tế. (Mu Quyết định thành lập “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” tại Phụ lục 01).

– Cơ quan ban hành quyết định cho phép thành lập “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” đồng thời giao cho một Bệnh viện để phụ trách quản lý, điều hành “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19”, đây là cơ sở 2 của Bệnh viện được giao phụ trách.

5.3. Giấy phép hoạt động, hạng bệnh viện, mã cơ sở điều trị, danh mục kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế

– Quyết định thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tại mục 5.2 phần IV hướng dẫn này đồng thời là Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo hình thức t chức là Bệnh viện.

– “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” được xếp hạng tương đương với hạng của Bệnh viện được giao phụ trách.

– Cấp mã cơ sở: mã của “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” do Cơ quan quản lý v y tế cấp.

– “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” sử dụng danh mục kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế đã được phê duyệt của Bệnh viện được giao phụ trách và được bổ sung tạm thời các kỹ thuật phù hợp với năng lực hồi sức tích cực của bệnh viện.

5.4. Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo him y tế

Bệnh viện được giao phụ trách “Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19” chịu trách nhiệm vụ ký phụ lục hp đồng và kết thúc hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mới với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-QĐ ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo him y tế.

5.5. Cơ chế tài chính

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế; chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo him y tế, khám bệnh, chữa bệnh.

5.6. Giải thể Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

Kết thúc nhiệm vụ, Giám đốc Cơ sở thu dung thực hiện các nội dung sau:

– Báo cáo y ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định giải thể Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

– Thực hiện các thủ tục hoàn tất nhiệm vụ theo quy định của các cấp có thm quyền đ trả lại hiện trạng ban đầu cho cơ sở; Hoàn thành các s sách chứng từ thanh quyết toán, báo cáo chuyên môn, bàn giao lại toàn bộ tài sản đã huy động (nếu có), bàn giao mặt bằng, nhận xét đánh giá cán bộ trước khi trả về đơn vị công tác; báo cáo và đề xuất với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các Bộ, ngành các nội dung liên quan đến tài chính, bàn giao thiết bị y tế, lưu hồ sơ bệnh án và các vấn đề khác của Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 sau khi giải thể.

– Thực hiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường.

– Tiến hành khử trùng lần cuối khu vực cách ly bằng phun dung dịch khử trùng có chứa clo 0,1% Clo hoạt tính.

– Thực hiện rút kinh nghiệm, tổng kết hoàn tất nhiệm vụ thu dung điều trị.

– Tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan về kết quả thực hiện theo quy định.

V. Tổ chức thực hiện

a) y ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm

– Căn cứ vào tình hình bệnh dịch tại địa phương kịp thời chỉ đạo và cho phép thành lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

– Chỉ đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh (nếu có), các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trên địa bàn, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trin khai cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

– Bảo đảm các nguồn lực để thực hiện việc cách ly, điều trị bệnh nhân; tạo điều kiện, hỗ trợ để người bệnh yên tâm; tuân thủ yêu cầu cách ly trong suốt thời gian theo dõi chăm sóc y tế.

– Kim tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và theo dõi chăm sóc y tế.

– Bảo đảm thực hiện các chế độ đối với cán bộ y tế, người lao động tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được hưởng chế độ như nhân viên của các cơ sở điều trị COVID-19 khác trên địa bàn tỉnh.

b) Ban ch đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có trách nhiệm

– Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan bảo đảm cho nhân viên Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được hưởng chế độ thù lao và đãi ngộ như nhân viên của các cơ sở điều trị COVID-19 khác trên địa bàn tỉnh.

– Chỉ đạo các cơ sở được dùng làm Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định.

– Chỉ đạo, t chức, huy động các nguồn lực đ vận hành Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

– Tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thống nhất về giá và bố trí kinh phí chi trả cho dịch vụ đối với các trường hp cơ sở được dùng làm Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc sở hữu tư nhân theo quy định hiện hành.

– Thống nhất với cơ sở được dùng làm Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng tạm thời trong thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19.

– Phân công cơ quan chuyên môn thực hiện việc kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phm tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 hoặc cơ sở cung cấp suất ăn cho Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

c) Ban Quản lý có trách nhiệm

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao phụ trách cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 sẽ cử người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (Giám đốc cơ sở) theo quyết định phân công của cơ quan chủ quản (Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Y tế đối với đơn vị trực thuộc Sở Y tế).

– Giám đốc cơ sở là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của Cơ sở.

– Tổ chức xây dựng quy trình chuyên môn, các nội quy, quy chế để bảo đảm các hoạt động của Cơ sở hiệu quả, thông suốt và bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế; Bố trí, sắp xếp các khu chức năng và chuyên môn phù hp với tình hình thực tế; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho khu vực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

– Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Cơ sở thu dung cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

– Thực hiện chế độ giao ban hàng ngày giữa ban quản lý và các khu vực để nắm bắt, trao đổi chuyên môn và chỉ đạo điều hành chung toàn Cơ sở thu dung bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp qua công nghệ thông tin.

– Báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày của Cơ sở thu dung, điều trị kịp thời báo cáo với cấp trên trực tiếp để được hỗ trợ khi có các khó khăn vướng mắc cho hoạt động của Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

– Chỉ đạo việc sàng lọc, cách ly, phòng và kiểm soát lây nhiễm tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo Hướng dẫn của Bộ Y tế (Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2021 của Bộ Y tế “về việc hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”). Nghiêm túc thực hiện các biện pháp 5K đối với tất cả nhân viên y tế, người bệnh và các đối tượng liên quan tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. Cung cấp đầy đủ và sử dụng đúng trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho nhân viên y tế. Có kế hoạch t chức cách ly cho nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại trong khuôn viên Cơ sở thu dung hoặc tại khách sạn, nhà khách.

– Triển khai đánh giá và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 đối với nhân viên y tế theo hướng dẫn phòng và kim soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Tổ chức các ca làm việc hp lý, hoạt động độc lập, giảm thiu tối đa nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với nhau trong ca làm việc và giữa các ca với nhau. Hạn chế tối đa việc di chuyn của nhân viên y tế giữa các khu vực. Áp dụng hình thức họp, giao ban trực tuyến thay cho trực tiếp.

– Không bố trí phụ nữ mang thai, mắc bệnh mạn tính (hen phế quản, tim phổi mạn, suy thận, suy gan, suy tim, ung thư, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch…) làm việc tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

– Khi giải thể, toàn bộ tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động chuyên môn, quản lý của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 bàn giao cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao phụ trách quản lý, lưu trữ./.

PHỤ LỤC 1

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC CƠ SỞ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 THUỘC TẦNG 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số   
/QĐ-BYT ngày   /  /202của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 1 của mô hình tháp 3 tầng cần bố trí thành các khu sau:

(1) Khu phân loại người bệnh: Có nơi tiếp đón người bệnh, buồng khám phân loại

(2) Khu điều trị nội trú

+ Khu điều trị người bệnh: phân khu theo yếu tố dịch tễ, ngày vào, ngày xét nghiệm

+ Khu điều trị cho người bệnh đã có kết quả SARS-CoV-2 âm tính

+ Khu chờ chuyển viện cho bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng

(3) Khu cận lâm sàng (nếu có): siêu âm xách tay, Xquang di động

(4) Khu cấp phát dược: thuốc thông thường

(5) Các khu vực chuyên môn khác tại cơ sở có thể được bổ sung tùy theo tình hình thực tế tại Cơ sở.

(6) Các bộ phận chức năng kế hoạch tổng hp, kiểm soát nhiễm khuẩn, hành chính nhân sự và các phòng chức năng khác (nếu cần).

– Nhân lực

+ Ban giám đốc gồm: 01 Giám đốc và các Phó giám đốc

+ Số lượng nhân lực: Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương và khả năng huy động nhân lực tham gia phòng chống dịch tại bệnh viện đ bố trí cho phù hp, bảo đảm phục vụ 24/24 giờ, bao gồm các nhóm ngành nghề tối thiu như sau: Bác sĩ; Dược sĩ; Điều dưỡng; Kỹ thuật viên; Nhân viên chuyên trách kiểm soát nhiễm khun; Nhân viên xử lý dụng cụ, đồ vải, chất thải; Nhân viên vệ sinh. Nhân lực phục vụ khác: Thực hiện Theo quy định tại Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

PHỤ LỤC 2

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC CƠ SỞ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 THUỘC TẦNG 2
(Ban hành kèm theo Quyết định s
    /QĐ-BYT ngày   /  /2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 2 của mô hình tháp 3 tầng cần bố trí thành các khu sau:

1. Giám đốc Bệnh viện: 01 Giám đốc

2. Phó Giám đốc Bnh vin

a) Phó giám đốc bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm hoặc điều động từ cơ sở khác;

b) Phó giám đốc bệnh viện thực hiện các chức trách, nhiệm vụ do Giám đốc bệnh viện phân công.

3. Quy mô của Bệnh viện điều trị COVID-19

Số giường bệnh của Bệnh viện được xác định trên cơ sở:

– Tình hình dịch bệnh tại địa phương.

– Quy mô hiện có của bệnh viện được lựa chọn, nhưng phải bảo đảm tối thiểu từ 100 giường bệnh điều trị nội trú trở lên.

4. Cơ cấu khoa, phòng

a) Các phòng chức năng chính gồm: Theo cơ cấu phòng chức năng của Bệnh viện được giao nhiệm vụ

b) Các bộ phận chuyên môn điều trị COVID-19 bao gồm:

1. Bộ phận Khám sàng lọc người bệnh COVID-19

2. Bộ phận Điều trị cho người bệnh COVID-19 có bệnh nền

3. Bộ phận Hồi sức tích cực

4. Bộ phận Điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa

5. Bộ phận Cận lâm sàng: Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm

6. Bộ phận Dược – vật tư y tế

7. Bộ phận Dinh dưỡng – khu vực Nhà ăn

8. Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn

* Căn cứ vào điều kiện thực tế của Bệnh viện có thể bố trí các khoa hoặc khu vực sau:

1. Thận nhân tạo

2. Phẫu thuật – GMHS

3. Sản phụ khoa

4. Nhi

5. Lưu giữ, bảo quản tử thi

6. Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ

5. Nhân lực

a) Căn cứ theo yêu cầu của từng khoa, phòng, phạm vi hoạt động chuyên môn của để bố trí nhân lực phù hp trên cơ sở huy động nhân lực của địa phương, Trung ương.

b) Về nhân lực chung được xây dựng theo nguyên tắc:

– Phương án nhân lực gồm trưởng nhóm, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, tình nguyện viên, h trợ hậu cần, chống nhiễm khun, dược, dinh dưỡng, an ninh và trật tự theo từng ê kíp cho mỗi phiên làm việc 8h.

– Xây dựng theo đơn vị người bệnh (ví dụ: Số lượng nhân lực theo dõi, điều trị cho 20-40 người bệnh COVID-19); và theo tình hình dịch, trong đó chú ý phân công cụ thể chi tiết vị trí công việc, đảm bảo giãn cách giữa các thành viên.

– Có tính đến thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên y tế.

c) Số lượng và cơ cấu nhân lực y tế trực tiếp điều trị COVID-19 được xác định trên cơ sở tỷ trọng người bệnh giữa các khu vực trong bệnh viện: điều trị cho người bệnh có bệnh nền; hồi sức cấp cứu (bệnh nhân nặng, nguy kịch); chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ vừa.

d) Ước tính nhân lực y tế cho một số Khoa như sau:

– Khoa tiếp đón và sàng lọc bệnh nhân: Cần tối thiểu 4 kíp, mỗi kíp 1 Bác sĩ và 2 Điều dưỡng.

– Khoa điều trị cho người bệnh có bệnh nền: Cần tối thiểu 4 kíp, mỗi kíp gồm 3 người: 1 Bác sĩ; 2 Điều dưỡng phục vụ cho số lượng từ 01-40 bệnh nhân.

– Khoa hồi sức tích cực: Cần tối thiu 4 kíp, mỗi kíp gồm 7 người: 2 Bác sĩ (ít nhất 1 Bác sĩ được đào tạo, tập huấn về hồi sức cấp cứu); 5 Điều dưỡng phục vụ cho số lượng từ 05-15 bệnh nhân.

– Khoa chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ vừa: Cần tối thiểu 4 kíp, mỗi kíp gồm 3 người: 1 Bác sĩ; 2 Điều dưỡng phục vụ cho số lượng từ 01-50 bệnh nhân.

(Trong tình huống dịch bùng phát nếu khó khăn về nhân lực chưa được đáp ứng được theo định mức trên Sở Y tế chịu trách nhiệm bố trí nhân lực theo thực tế hiện có).

PHỤ LỤC 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC CƠ SỞ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19 THUỘC TẦNG 3
(Ban hành kèm theo Quyết định s
    /QĐ-BYT ngày   /2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc tầng 3 của mô hình tháp 3 tầng cần bố trí thành các khu sau:

1. Giám đốc Bệnh viện: 01 Giám đốc

2. Phó Giám đốc Bnh vin

a) Phó giám đốc bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm hoặc điều động từ cơ sở khác;

b) Phó giám đốc bệnh viện thực hiện các chức trách, nhiệm vụ do Giám đốc bệnh viện phân công.

3. Quy mô của Bệnh viện điều trị COVID-19

Số giường bệnh của Bệnh viện được xác định trên cơ sở:

– Tình hình dịch bệnh tại địa phương.

– Quy mô hiện có của bệnh viện được lựa chọn, nhưng phải bảo đảm tối thiểu từ 100 giường bệnh điều trị nội trú trở lên.

4. Cơ cấu khoa, phòng

a) Các phòng chức năng chính gồm: Theo cơ cấu phòng chức năng của Bệnh viện được giao nhiệm vụ

b) Các bộ phận chuyên môn điều trị COVID-19 bao gồm:

1. Bộ phận Khám sàng lọc người bệnh COVID-19

2. Bộ phận Hồi sức tích cực

3. Bộ phận Cận lâm sàng: Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm

4. Bộ phận Dược – Vật tư y tế

5. Bộ phận Dinh dưỡng – Khu vực Nhà ăn

6. Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn

5. Nhân lc

a) Căn cứ theo yêu cầu của từng khoa, phòng, phạm vi hoạt động chuyên môn của để bố trí nhân lực phù hp trên cơ sở huy động nhân lực của địa phương, Trung ương.

b) Về nhân lực chung được xây dựng theo nguyên tắc:

– Phương án nhân lực gồm trưởng nhóm, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, tình nguyện viên, hỗ trợ hậu cần, chống nhiễm khuẩn, dược, dinh dưỡng, an ninh và trật tự theo từng ê kíp cho mỗi phiên làm việc 8h.

– Xây dựng theo đơn vị người bệnh (ví dụ: Số lượng nhân lực theo dõi, điều trị cho 20-40 người bệnh COVID-19); và theo tình hình dịch, trong đó chú ý phân công cụ thể chi tiết vị trí công việc, đảm bảo giãn cách giữa các thành viên.

– Có tính đến thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên y tế.

c) Số lượng và cơ cấu nhân lực y tế trực tiếp điều trị COVID-19 được xác định trên cơ sở tỷ trọng người bệnh giữa các khu vực trong bệnh viện: điều trị cho người bệnh có bệnh nền; hồi sức cấp cứu (bệnh nhân nặng, nguy kịch); chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ vừa.

d) Ước tính nhân lực y tế cho một số bộ phận như sau:

– Bộ phận tiếp đón và sàng lọc bệnh nhân: Cần tối thiểu 4 kíp, mỗi kíp 1 Bác sĩ và 2 Điều dưỡng.

– Bộ phận hồi sức tích cực: Cần tối thiu 4 kíp, mỗi kíp gồm 7 người: 2 Bác sĩ (trong đó ít nhất 1 Bác sĩ được đào tạo về hồi sức cấp cứu); 5 Điều dưỡng phục vụ cho số lượng từ 05-15 bệnh nhân.

(Trong tình huống dịch bùng phát nếu khó khăn về nhân lực chưa được đáp ứng được theo định mức trên Sở Y tế chịu trách nhiệm bố trí nhân lực theo thực tế hiện có).

Phụ lục 4

Mẫu Quyết định thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-BYT ngày   /   /2021
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH….Số:   /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…., ngày   tháng   năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sử dụng nguyên trạng ……………….. để thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH….

Căn cứ Luật phòng chống bệnh Truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của
Chính phủ về phòng thủ dân sự; và Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ giao chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-BYT ngày ….. tháng …. năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thiết lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng;

Căn cứ Kế hoạch số ……./KH-UBND ngày ….tháng….năm ….. của UBND
tỉnh về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sử dụng nguyên trạng….để thiết lập Cơ sở thu dung, điều trị
COVID-19, cụ thể như sau:

– Tên gọi: Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại….

– Bệnh viện phụ trách chuyên môn:

– Địa điểm: …

– Quy mô: …… giường bệnh.

– Hạng cơ sở khám, chữa bệnh (theo hạng BV phụ trách):…..

– Thời gian hoạt động: Từ 08 giờ 00 ngày …./…./… cho đến khi được cấp
có thẩm quyền cho phép giải thể.

Điều 2. Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Y tế:

a) Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các bộ phận;

b) Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở thu dung, điều trị ban đầu người bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan;

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Y tế:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng, tại….

b) Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện theo từng giai đoạn.

c) Đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và các đơn vị liên
quan phối hợp chặt chẽ với Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 để vận hành cơ sở an toàn; điều động lực lượng, phương tiện phục vụ hoạt động theo Kế hoạch và Quy chế hoạt động, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn của cơ sở; điều động lực lượng, phương tiện phục vụ theo Kế hoạch và Quy chế tổ chức của Cơ sở.

d) Phối hợp với các Sở ban, ngành liên quan bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, điện, nước, quản lý chất thải rắn y tế, xử lý nước thải để vận hành cơ sở theo kế hoạch. Tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 đề nghị phải đảm bảo vệ sinh môi trường khử khuẩn, quản lý chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan
tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí, bổ sung trang thiết bị cho cơ sở… để đảm bảo hoạt động thu dung, điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19 và chế độ cho nhân viên y tế và các lực lượng làm việc tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: bố trí lực lượng thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý nước thải, rác thải tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

4. Sở Thông Tin và Truyền thông: chỉ đạo các nhà mạng đảm bảo thông tin liên lạc cho khu vực Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

5. Công an tỉnh: Bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Bố trí lực lượng đảm bảo công tác hậu cần tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

7. Công ty Điện lực tỉnh…, Công ty Cổ phần Nước sạch tỉnh… đảm bảo
phương án cấp điện, cấp nước cho Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

8. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh…phối hợp với Sở Y tế tỉnh…,
cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT được chuyển đến cách ly, điều trị tại cơ sở và nhân viên y tế làm việc tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

9. Người đứng đầu địa điểm được sử dụng để thành lập Cơ sở thu dung,
điều trị COVID-19 có trách nhiệm: bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Ông/Bà: Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Cơ sở thu dung, điều trị ban đầu người bệnh COVID-19 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 6;- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);- Bộ Y tế (để báo cáo);

– Lưu: ….

CHỦ TỊCH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH….Số:   /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…., ngày   tháng   năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện…

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH …

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BYT ngày ../08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y
tế về việc ban hành Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng;

Căn cứ Kế hoạch số …/KH-UBND ngày … của UBND tỉnh … về việc điều
chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh …;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh tại Tờ trình số …/TTrBCĐ ngày….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện…..
– Quy mô … giường bệnh

– Hạng của Bệnh viện: hạng …(theo hạng Bệnh viện được chuyển đổi).

– Danh mục kỹ thuật: sử dụng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho Bệnh viện …và Sở Y tế bổ sung các kỹ thuật cần thiết

– Địa điểm hoạt động: tại Bệnh viện… (địa chỉ…).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động

1. Chức năng: Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện… có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 (mức độ…) trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:
– Khám, điều trị cho người bệnh COVID-19 (mức độ…).

– Chuyển những trường hợp bệnh nặng hoặc có biến chứng cần can thiệp đến Bệnh viện …. để theo dõi và tiếp tục điều trị.

3. Cơ chế hoạt động:

– Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện… dưới sự chỉ đạo của Ban
Giám đốc Bệnh viện….

– Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện…sử dụng con dấu của Bệnh
viện ….

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Y tế

1. Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các bộ phận;

2. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện điều trị COVID19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan;

3. Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật cho Bệnh viện …

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế:

– Chủ trì, chỉ đạo các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện …
theo quy định của Bộ Y tế.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và kinh phí hoạt động cho Bệnh viện ….

2. Công an tỉnh phân công lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện …đảm
bảo người bệnh COVID-19 không tự ý rời Bệnh viện và giữ an ninh trật tự khu vực trong, ngoài Bệnh viện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Ban chỉ đạo QG PCD COVID-19 (b/c);

– Bộ Y tế (báo cáo);

– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;

– UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh;

– UBND các huyện, thị xã, thành phố;

– VP UBND tỉnh: LĐVP, NC, XDCB, KTTH;

– Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!