Dự thảo THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 285/2016/TT-BTC, Thông tư số 286/2016/TT-BTC, Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

1441
Dự thảo sửa đổi thông tư phí
Dự thảo sửa đổi thông tư phí
5/5 - (1 bình chọn)

Dự thảo THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 285/2016/TT-BTC, Thông tư số 286/2016/TT-BTC, Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: /2017/TT-BTC                                Hà Nội, ngày tháng năm 2017

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 285/2016/TT-BTC, Thông tư số 286/2016/TT-BTC, Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 285/2016/TT-BTC, Thông tư số 286/2016/TT-BTC, Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Điều 1. Sửa đổi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016

Sửa đổi điểm 1, 2, điểm 3 phần I Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC như sau:

Stt Tên phí Mức thu
1 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu:
a Đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu 200.000 đồng/lô hàng
b Đối với trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ để cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu 100.000 đồng/lô hàng
2 Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 30.000 đồng/lần/người
3 Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
a Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
– Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện 700.000 đồng/cơ sở
– Cơ quan kiểm tra trung ương thực hiện 2.000.000 đồng/cơ sở
b Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan địa phương thực hiện. 50% phí thẩm định

cấp giấy chứng nhận

Điều 2. Sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016

Sửa đổi điểm 3 phần I Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC, như sau:

Stt Loại phí Mức thu
I Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
2 Thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (trừ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
– Công bố lần đầu 200.000 đồng

/lần/sản phẩm

– Công bố lại 100.000 đồng

/lần/sản phẩm

Điều 3. Bãi bỏ điểm 1 phần I Biểu phí, lệ phí trong công tác thu y ban hành kèm theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày /…../2017.

Điều 5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Công báo;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc

nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

Dự thảo THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 285/2016/TT-BTC, Thông tư số 286/2016/TT-BTC, Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

DOWNLOAD DỰ THẢO DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Dự thảo sửa đổi thông tư 279, 286, 285

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Dự thảo sửa đổi thông tư phí lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!