Công văn 22762/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc để phục vụ công tác đấu thầu đợt 2

2351
danh mục thuốc để phục vụ công tác đấu thầu
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 22762/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc để phục vụ công tác đấu thầu đợt 2

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22762/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục thuốc để phục vụ công tác đấu thầu
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công bố thuốc
(nêu tại Danh mục thuốc công bố và Phụ lục kèm theo công văn).

Căn cứ Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Theo hướng dẫn tại công văn số 5576/QLD-ĐK ngày 08/4/2014 của Cục Quản lý dược v/v công bố danh mục thuốc phục vụ công tác đấu thầu và kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị công bố thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH và Danh mục thuốc sản xuất tại cơ sở sản xuất thuốc được Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dược) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO-GMP và được cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước tham gia ICH cấp phép lưu hành để phục vụ công tác đấu thầu của doanh nghiệp.

Cục Quản lý dược thông báo:

  1. Công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH để phục vụ công tác đấu thầu của doanh nghiệp (Đợt 2) đối với 32 thuốc có hồ sơ đáp ứng quy định (Phụ lục 1).
  2. Danh mục 59 thuốc có hồ sơ đề nghị công bố Danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH chưa đáp ứng quy định cần bổ sung, giải trình (Phụ lục 2).
  3. Danh mục 07 thuốc có hồ sơ đề nghị công bố Danh mục thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất thuốc được Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dược) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO-GMP và được cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước tham gia ICH cấp phép lưu hành chưa đáp ứng quy định cần bổ sung, giải trình (Phụ lục 3).

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào nội dung đã yêu cầu bổ sung và/hoặc giải trình nêu tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 kèm theo công văn này để bổ sung hồ sơ đề nghị công bố. Trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký công văn này, nếu doanh nghiệp không bổ sung và/hoặc giải trình theo yêu cầu đối với các hồ sơ đã nêu tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 thì hồ sơ đề nghị công bố không còn giá trị.

(Danh mục thuốc công bố trong các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược tại địa chỉ: httt://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc).

Cục Quản lý dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục trưởng (để b/c);
– Website Cục Quản lý dược;
– Tạp chí Dược & MP;
– Lưu: VT, ĐK (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

 

VĂN BẢN GỐC: 22762_QLD_DK_VNRAS_ĐỢT_2_GUI DN

VĂN BẢN DẠNG WORD: 22762_QLD_DK_VNRAS_ĐỢT_2_GUI DN

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: PL1-CV.22762 PL2-CV.22762 PL3-CV.22762

Công văn 22762/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc để phục vụ công tác đấu thầu đợt 2

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22762/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục thuốc để phục vụ công tác đấu thầu
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công bố thuốc
(nêu tại Danh mục thuốc công bố và Phụ lục kèm theo công văn).

Căn cứ Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Theo hướng dẫn tại công văn số 5576/QLD-ĐK ngày 08/4/2014 của Cục Quản lý dược v/v công bố danh mục thuốc phục vụ công tác đấu thầu và kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị công bố thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH và Danh mục thuốc sản xuất tại cơ sở sản xuất thuốc được Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dược) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO-GMP và được cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước tham gia ICH cấp phép lưu hành để phục vụ công tác đấu thầu của doanh nghiệp.

Cục Quản lý dược thông báo:

  1. Công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH để phục vụ công tác đấu thầu của doanh nghiệp (Đợt 2) đối với 32 thuốc có hồ sơ đáp ứng quy định (Phụ lục 1).
  2. Danh mục 59 thuốc có hồ sơ đề nghị công bố Danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH chưa đáp ứng quy định cần bổ sung, giải trình (Phụ lục 2).
  3. Danh mục 07 thuốc có hồ sơ đề nghị công bố Danh mục thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất thuốc được Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dược) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO-GMP và được cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước tham gia ICH cấp phép lưu hành chưa đáp ứng quy định cần bổ sung, giải trình (Phụ lục 3).

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào nội dung đã yêu cầu bổ sung và/hoặc giải trình nêu tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 kèm theo công văn này để bổ sung hồ sơ đề nghị công bố. Trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký công văn này, nếu doanh nghiệp không bổ sung và/hoặc giải trình theo yêu cầu đối với các hồ sơ đã nêu tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 thì hồ sơ đề nghị công bố không còn giá trị.

(Danh mục thuốc công bố trong các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược tại địa chỉ: httt://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc).

Cục Quản lý dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục trưởng (để b/c);
– Website Cục Quản lý dược;
– Tạp chí Dược & MP;
– Lưu: VT, ĐK (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

VĂN BẢN GỐC: 22762_QLD_DK_VNRAS_ĐỢT_2_GUI DN

VĂN BẢN DẠNG WORD: 22762_QLD_DK_VNRAS_ĐỢT_2_GUI DN

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: PL1-CV.22762 PL2-CV.22762 PL3-CV.22762

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!