Công văn 22763/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH – Đợt 2

2606
danh mục thuốc đấu thầu đợt 2
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 22763/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH – danh mục thuốc đấu thầu đợt 2

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22763/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH – Đợt 2
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Cục Quản lý dược thông báo:

  1. Công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH để phục vụ công tác đấu thầu của doanh nghiệp – Đợt 2.
  2. Danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH để phục vụ công tác đấu thầu của doanh nghiệp tổng hợp từ đợt 1, đợt 2 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc.

Cục Quản lý Dược công bố Danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH để phục vụ công tác đấu thầu theo định dạng Excel và PDF để các cơ sở xét thầu thuận lợi trong tra cứu (trong đó, danh sách dưới dạng PDF được coi là căn cứ để xem xét).

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo thông tin trên với các cơ sở y tế trên địa bàn để các cơ sở thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục trưởng (để b/c)

– Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng;

– Cục Y tế – Bộ Công an;

– Cục Y tế _ Bộ Giao thông vận tải;

– Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Website Cục Quản lý dược;
– Tạp chí Dược & MP;
– Lưu: VT, ĐK (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 VĂN BẢN GỐC: [sociallocker id=7424] 22763_QLD_DK_VNRAS_GUI SYT[/sociallocker]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 22763_QLD_DK_VNRAS_GUI SYT

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: Danh muc dot 1 gui SYT Danh muc dot 2 gui SYT

Công văn 22763/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH – danh mục thuốc đấu thầu đợt 2

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22763/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH – Đợt 2
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Cục Quản lý dược thông báo:

  1. Công bố danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH để phục vụ công tác đấu thầu của doanh nghiệp – Đợt 2.
  2. Danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH để phục vụ công tác đấu thầu của doanh nghiệp tổng hợp từ đợt 1, đợt 2 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc.

Cục Quản lý Dược công bố Danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu hoạt chất được sản xuất tại các nước tham gia ICH để phục vụ công tác đấu thầu theo định dạng Excel và PDF để các cơ sở xét thầu thuận lợi trong tra cứu (trong đó, danh sách dưới dạng PDF được coi là căn cứ để xem xét).

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo thông tin trên với các cơ sở y tế trên địa bàn để các cơ sở thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục trưởng (để b/c)

– Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng;

– Cục Y tế – Bộ Công an;

– Cục Y tế _ Bộ Giao thông vận tải;

– Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Website Cục Quản lý dược;
– Tạp chí Dược & MP;
– Lưu: VT, ĐK (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 VĂN BẢN GỐC: 22763_QLD_DK_VNRAS_GUI SYT

VĂN BẢN DẠNG WORD: 22763_QLD_DK_VNRAS_GUI SYT

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: Danh muc dot 1 gui SYT Danh muc dot 2 gui SYT

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!