Thông tư 40/2016/TT-BYT ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số hs trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ y tế

674
Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm
Thông tư 40/2016/TT-BYT ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số hs trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ y tế
5 (100%) 1 vote

Thông tư 40/2016/TT-BYT ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số hs trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ y tế

BỘ Y TẾ
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 40/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM THEO MÃ SỐ HS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ

n cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Điều 1. Ban hành Danh mục

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

  1. Các sản phẩm, hàng hóa được quy định trong Danh mục trên nhưng chưa liệt kê mã số hoặc chỉ liệt kê mã 4 số hoặc 6 chữ số thì khi nhập khẩu doanh nghiệp phải cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin đầy đủ về hàng hóa nhập khẩu (thành phần, cấu tạo, công dụng, tài liệu kỹ thuật (nếu có) và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích.
  2. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) sẽ chủ trì phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét lại để thống nhất và quyết định mã số.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.
  2. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo – Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các ngành;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, ATTP (03b), PC (02b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

DANH MỤC

THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM THEO MÃ SỐ HS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ
(ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT Mã hàng hóa Tên sản phẩm/ hàng hóa Tên Tiếng Anh GHI CHÚ
1 Nước uống đóng chai    
  22019090
22021010
Nước uống đóng chai   Loại tinh khiết
2 Nước khoáng thiên nhiên đóng chai    
  22011000 Nước khoáng thiên nhiên    
3 Đá thực phẩm    
  22019010 Nước đá thực phẩm    
4 Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm  
4.1 3923 Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm    
  39231090 Hộp nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm    
  39232199 Bao, túi, màng bọc nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm    
39232990      
  39233090 Bình, chai, lọ, các sản phẩm tương tự    
  39235000 Nút, nắp, mũ, van, nắp đậy tương tự    
  39239090 Thùng chứa, bể chứa, ống dẫn thực phẩm, các SP tương tự    
  39241000 Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp bằng nhựa tổng hợp    
4.2 4014 Bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm    
  40149010 Núm vú của chai cho trẻ em ăn và các loại tương tự    
  40149090 Vú cao su (cho trẻ em)    
4.3 48195000 Bao bì, dụng cụ bằng giấy tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm   bao bì đã thành hình hay chưa vì thực tế có loại đã được dán thành bao, hộp nhưng có loại chỉ mới cắt nhưng chưa dán.
    Bao bì, dụng cụ bằng giấy có lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng giấy    
    Bao bì, dụng cụ bằng giấy có lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm là chất liệu khác (trừ xenlulo)    
4.4   Bao bì, dụng cụ bằng gỗ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm    
4.5 69111000
69120000
Bao bì, dụng cụ bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm    
  69111000 Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp bằng sứ    
  69120000 Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp bằng gốm    
  70134200
70134900
Vật dụng chứa đựng thực phẩm bằng thuỷ tinh    
  70132800 Bộ đồ uống bằng thuỷ tinh    
  70134200
70134900
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp bằng thủy tinh    
  70109090 Bình, chai, lọ, ống, các sản phẩm tương tự dùng chứa đựng thực phẩm    
  70102000 Nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác    
4.6 80070092 Bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm    
    Đồ dùng nhà bếp    
    Bộ đồ ăn, uống và các sản phẩm tương tự    
    Màng bọc thực phẩm và các sản phẩm tương tự bằng kim loại    
5 Phụ gia thực phẩm    
  32030010 Carbon thực vật Vegetable carbon  
  32030010 Màu bắp cải đỏ Red cabbage colour  
  29171900 Acid succinic Succinic acid  
  28332990 Kali hydro sulfat Potassium hydrogen sulfate  
  29211900 DL-Alanin Alanin, DL-  
  29224990 Glycin Glycine  
  29420000 Glycyrrhizin Glycyrrhzin  
  29349990 Acesulfam kali Acesulfame

Potassium

 
  38249099 Acetic And Fatty Acid Esters Of Glycerol Acetic And Fatty Acid Esters Of Glycerol  
  35051090 Acetylated Distarch Adipat Acetylated Distarch Adipat  
  35051090 Acetylated Distarch Phosphat Acetylated Distarch Phosphate  
  29420000 Acetylated oxydized starch Acetylated oxydized starch  
  29152100 Acid acetic băng Acetic acid, Glacial  
  29171290 Acid adipic Adipic acid  
  39131000 Acid alginic Alginic acid  
  29362700 Acid ascorbic (L-) Ascorbic Acid (L-)  
  29163100 Acid benzoic Benzoic Acid  
  29181400 Acid citric Citric Acid  
  29213000 Acid cyclamic Cyclamic acid  
  29362700 Acid erythorbic (acid isoascorbic) Erythorbic Acid (Isoascorbic Acid)  
  29151100 Acid formic Formic acid  
  29171900 Acid fumaric Fumaric Acid  
  29181600 Acid gluconic Gluconic acid  
  29224210 Acid glutamic (L(+)-) Glutamic Acid (L(+)-  
  29349910 Acid guanylic Guanylic Acid, 5’-  
  28061000 Acid hydrocloric HydroChloric acid  
  29349990 Acid inosinic Inosinic Acid,5’-  
  29181100 Acid lactic (L-, D- và DL-) Lactic acid, L-, D- and DL-  
  29181900 Acid malic Malic Acid (DL-)  
  28092039 Acid orthophosphoric Orthophosphoric Acid  
  29155000 Acid propionic Propionic Acid  
  29161900 Acid sorbic Sorbic Acid  
  29181200 Acid tartric Tartaric Acid (L (+)-)  
  29159090 Acid thiodipropionic Thiodipropionic acid  
    Alpha amylase từ: Alpha amylases from:  
  35079000 – Aspergillus orysee var. – Aspergillus orysee var.  
  35079000 – Bacillus licheniformis – Bacillus licheniformis  
  35079000 – Bacillus megaterium expressed in Bacillus subtilis – Bacillus megaterium expressed in Bacillus subtilis  
  35079000 – Bacillus stearothermophilus – Bacillus stearothermophilus  
  35079000 – Bacillus Bacillus stearothermophilus expressed in Bacillus subtilis – Bacillus Bacillus stearothermophilus expressed in Bacillus subtilis  
  35079000 – Bacillus subtilis – Bacillus subtilis  
  29362800 AIpha-Tocopherol d-alpha-Tocopherol  
  29171290 Amoni adipat Ammonium adipate  
  39131000 Amoni alginat Ammonium alginate  
  28369910 Amoni carbonat Ammonium carbonate  
  28271000 Amoni clorid Ammonium Chloride  
  28369990 Amoni hydro carbonat Ammonium hydrogen carbonate  
  29181100 Amoni lactat Ammonium lactate  
  28353990 Amoni polyphosphat Ammonium polyphosphates  
  29152990 Amonium acetat Ammonium acetate  
  28352990 Amonium dihydrogen phosphat Ammonium dihydrogen phosphate  
  29157010 Ascorbyl palmitat Ascorbyl Palmitate  
  29157030 Ascorbyl stearat Ascorbyl Stearate  
  29242910 Aspartam Aspartame  
  29270010 Azodicacbonamid Azodicarbonamide  
  29369000 Beta-caroten tổng hợp Beta-Carotene (Synthetic)  
  29369000 Beta-Caroten, Blakeslea trispora Beta-Caroten, Blakeslea trispora  
  28352990 Bone phosphat Bone phosphate  
  39129090 Bột cellulose Powdered cellulose  
  07129090 Bột Konjac Konjac flour  
  25262010 Bột talc Talc  
  32041190 Brilliant black Brilliant black  
  32041190 Brilliant blue FCF Brilliant Blue FCF  
  29093000 Butyl hydroxy anisol (BHA) Butylated Hydroxyanisole  
  29071900 Butyl hydroxy toluen (BHT) Butylated Hydroxytoluene  
  28352990 Các muối amoni của acid phosphatidic Ammonium salts of Phosphatidic acid  
  29181510 Các muối calci citrat Calcium Citrates  
  29349910 Calci 5’guanylat Calcium 5’guanylate  
  29349910 Calci 5’-inosinat Calcium 5’-inosinate  
  29349910 Calci 5’-ribonucleotid Calcium 5’- ribonucleotides  
  29152990 Calci acetat Calcium Acetate  
  39131000 Calci alginat Calcium alginate  
  29181590 Calci ascorbat Calcium Ascorbate  
  29163100 Calci benzoat Calcium Benzoate  
  28365000 Calci carbonat Calcium Carbonate  
  29335990 Calci cyclamat Calcium cyclamate  
  28352600 Calci dihydro diphosphat Calcium dihydrogen diphosphate  
  29181600 Calci gluconat Calcium Gluconate  
  29224290 Calci glutamat Calcium di-L- Glutamate  
  28353990 Calci polyphosphat Calcium polyphosphates  
  28390000 Calci silicat Calcium Silicate  
  29161900 Calci sorbat Calcium Sorbate  
  28112100 Carbon dioxyd Carbon dioxyde  
  29181600 Kali gluconat Potassium Gluconate  
  29231000 Lecitin Lecithin  
  29224290 Magnesi di-L glutamat Magnesium di-L glutamate  
  29181600 Magnesi gluconat Magnesium gluconate  
  28369990 Magnesi hydroxy carbonat Magnesium Hydroxyde Carbonate  
  28161000 Magnesi hydroxyd Magnesium hydroxyde  
  29181100 Magnesi lactat, DL- Magnesium lactate, DL-  
  28399000 Magnesi silicat Magnesium Silicate  
  28332100 Magnesi sulfat Magnesium sulfate  
  28399000 Magnesi trisilicat Magnesium Trisilicate  
  29224290 Monoamoni glutamat Monoammonium Glutamate  
  29224290 Monokali glutamat Monopotassium L- Glutamate  
  29224220 Mononatri glutamat Monosodium L- Glutamate  
  29231000 Muối và este của cholin Choline salts and estes  
  29181600 Natri gluconat Sodium Gluconate  
  28363000 Natri hydro carbonat Sodium hydrogen carbonate  
  28331900 Natri hydro sulfat Sodium hydrogen sulfate  
  28151100
28151200
Natri hydroxyd Sodium Hydroxyde Dạng rắn và dạng lỏng
  29181100 Natri lactat Sodium Lactate  
  28342990 Natri nitrat Sodium nitrate  
  28341000 Natri nitrit Sodium nitrite  
  29071900 Natri ortho-phenylphenol Sodium ortho- Phenylphenol  
  28353110 Natri polyphosphat Sodium polyphosphate  
  29155000 Natri propionat Sodium Propionate  
  29251100 Natri saccharin Sodium saccharin  
  28369990 Natri sesquicarbonat Sodium sesquicarbonate  
  28183000 Nhôm hydroxyd Aluminium hydroxyde  
  28211000 Oxyd sắt đen Iron oxyde, Black  
  28211000 Oxyd sắt đỏ Iron oxyde, Red  
  28211000 Oxyd sắt vàng Iron oxyde, Yellow  
  17023010 Polydextrose Polydextroses  
  29053200 Propylen glycol Propylene Glycol  
  29362300 Riboflavin Riboflavin  
  29362300 Riboflavin từ Bacillus subtilis Riboflavin from Bacillus subtilis  
  12122110 Rong biển eucheuma đã qua chế biến Processed eucheuma seaweed  
  29251100 Saccharin Saccharin  
  15211000 Sáp candelila Candelilla Wax  
  15211000 Sáp carnauba Carnauba Wax  
  15219010 Sáp ong Beeswax  
  29181600 Săt (II) gluconat Ferrous gluconate  
  29054400 Siro sorbitol Sorbitol Syrup  
  29054400 Sorbitan monolaurat Sorbitan monolaurate  
  29054400 Sorbitan monooleat Sorbitan monooleate  
  29054400 Sorbitan monopalmitat Sorbitan monopalmitate  
  29054400 Sorbitan monostearat Sorbitan monostearate  
  29054400 Sorbitan tristearat Sorbitan tristearate  
  29054400 Sorbitol Sorbitol  
  28353990 Tetrakali diphosphat Tetrapotassium diphosphate  
  28353990 Tetranatri diphosphat Tetrasodium diphosphate  
  13023100 Thạch Aga Agar  
  29389000 Thaumatin Thaumatin  
  28273990 Thiếc clorid Stannous chloride  
  28352590 Tricalci orthophosphat Tricalcium Orthophosphate  
  29181590 Triethyl citrat Triethyl citrate  
  29181590 Trikali citrat Tripotassium Citrate  
  28352990 Trikali orthophosphat Tripotassium Orthophosphate  
  28352990 Trimagnesi orthophosphat Trimagnesium Orthophosphates  
  29181590 Trinatri citrat Trisodium Citrate  
  28352910 Trinatri diphosphat Trisodium diphosphate  
  28352910 Trinatri orthophosphat Trisodium Orthophosphate  
  09103000 Turmeric Turmeric  
  71081100 Vàng Gold * Có thay đổi (Chỉ sử dụng dạng bột, nguyên chất và thực phẩm)
  29054900 Xylitol Xylitol là xyltol tinh khiết
  32041700 Zeaxathin tổng hợp Zeaxathin, synthetic không chiết từ thực vật
  2934 Alitam Alitame Chất tạo ngọt
  32041700 Allura red AC Allura Red AC Chất phẩm màu
  7106.10.00 Bạc Silver Chất phẩm màu
  32030010 Beet red Beet red Chất phẩm màu
  29163200 Benzoyl peroxyd Benzoyl peroxyde Chất tẩy màu, chất xử lý bột, chất bảo quản
  32030010 Beta-Apo-Carotenal Carotenal, Beta-Apo- 8’- Chất phẩm màu
  35051090 Beta-Cyclodextrin Cyclodextrin, beta- Chất mang, chất ổn định, chất làm dày
  35079000 Bromelain Bromelain Enzym, chất điều vị, chất xử lý bột, chất ổn định
  32030010 Brown HT Brown HT Chất phẩm màu
  38231990 Các acid béo Fatty acids Chất chống tạo bột
  28272010 Calci clorid Calcium Chloride Chất làm rắn chắc,chất ổn định, chất làm dầy
28272090
  29212100 Calci dinatri etylen- diamin-tetra-acetat Calcium disodium ethylenediamine tetra acetate Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất ổn định màu, chất bảo quản
  28372000 Calci ferroxyanid Calcium Ferrocyanide Chất chống đông vón
  28322000 Calci hydro sulfit Calcium Hydrogen Sulphite Chất bảo quản, chất chống oxi hóa
  28259000 Calci hydroxyd Calcium Hydroxyde Chất điều chỉnh độ acid, chất làm rắn chắc
  29181100 Calci lactat Calcium Lactate Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột
  29171900 Calci malat Calcium DL- Malate Chất điều chỉnh độ acid
  28399000 Calci nhôm silicat Calcium Aluminium Silicate Chất chống đông vón
  29155000 Calci propionat Calcium propionate Chất bảo quản
  29251100 Calci saccharin Calcium saccharin Chất tạo ngọt
  29181100 Calci stearoyl lactylat Calcium stearoyl lactylate Chất nhũ hóa, chất xử lý bột, chất tạo bọt, chất ổn định
  28332990 Calci sulfat Calcium Sulphate Chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  32030010 Canthaxanthin Canthaxanthine Phẩm màu
  17029040 Caramen nhóm I (không xử lý) Caramel I- Plain Phẩm màu
  17029040 Caramen nhóm II (xử lý sulfit) Caramel II- Sulfite process Phẩm màu
  17029040 Caramen nhóm III (xử lý amoni) Caramel III – Ammonia Process Phẩm màu
  17029040 Caramen nhóm IV (xử lý amoni sulfit) Caramel IV – Ammonia Sulphite Process Phẩm màu
  32041700 Carmin Carmines Phẩm màu
  32041700 Carmoisin Azorubine (Carmoisine) Phẩm màu
  32030010 Caroten tự nhiên (chiết xuất từ thực vật) Natural Extracts (carotenes) Phẩm màu
  13023910 Carrageenan và muối Na, K, NH4 của nó (bao gồm furcellaran) Carrageenan and its Na, K, NH4 salts (includes furcellaran) Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy
  39129020 Cellulose Cellulose Chất ổn định
39129090
  39129020 Cellulose vi tinh thể Microcrystalline cellulose Chất độn, chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo
39129090
  32030010 Chất chiết xuất từ annatto, bixin based Annatto Extracts, bixin based Phẩm màu
  32030010 Chất chiết xuất từ annatto, norbixin-based Annatto extracls, norbixin-based Phẩm màu
  13021990 Chất chiết xuất từ quillaia nhóm I Quillaia extract type I Chất tạo bọt, chất nhũ hóa
  13021990 Chất chiết xuất từ quillaia nhóm II Quillaia extract type II Chất tạo bọt, chất nhũ hóa
  32030010 Chất chiết xuất từ vỏ nho Grape Skin Extract Phẩm màu
  32030010 Clorophyl Chlorophylls Phẩm màu
  39123100 Cross-linked natri caboxymethyl cellulose Cross-linked sodium caboxymethyl cellulose Chất ổn định, chất làm dầy
  32030010 Curcumin Curcumin Phẩm màu
  210690 Curdlan Curdlan Chất làm rắn chắc, chất tạo gel, chất ổn định, chất làm dầy
  35051010 Cyclodextrin Cyclodextrin Chất làm dầy, chất ổn định
  15153010 Dầu Castor Castor oil Chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất làm bóng
15153090
  15180014 Dầu đậu nành oxy hóa nhiệt tương tác với (mono-) diglycerid của các acid béo Thermally oxydized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids Chất nhũ hóa
    Dầu khoáng (dùng cho thực phẩm) Mineral Oil, Food Grade Chất làm bóng
    Dầu khoáng, độ nhớt cao Mineral Oil, high viscosity Chất làm bóng, chất chống đông vón
    Dầu khoáng, độ nhớt trung bình và thấp, nhóm 1 mineral oil, medium and low viscosity, class 1 Chất làm bóng
  35051010 Dextrin, tinh bột rang trắng, vàng Dextrins, Roasted Starch Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  3105.10.20
3105.30.00
Diamoni hydro phosphat Diammonium hydrogen phosphate Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày
  28352590 Dicalci diphosphat Dicalcium diphosphate Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất giữ ẩm, chất làm dày
  28352600 Dicalci orthophosphat Dicalcium Orthophosphate Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày
  29349990 Dikali 5’-guanylat Dipotassium 5’- guanylate Chất điều vị
  28352590 Dikali diphosphat Dipotassium diphosphate Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất làm dày
  28352590 Dikali orthophosphat Dipotassium Orthophosphate Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại
  29181300 Dikali tactrat Dipotassium Tartrate Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  29309090 Dilauryl thiodipropionat Dilauryl thiodipropionate Chất chống oxy hóa
  29209090 Dimethyl dicarbonat Dimethyl dicarbonate Chất bảo quản
  29224220 Dinatri 5’-guanylat Disodium 5’- guanylate Chất điều vị
  29224990 Dinatri 5’-inosinat Disodiuni 5’- inosinate Chất điều vị
  29349990 Dinatri 5’-ribonucleotid Disodium 5’- ribonucleotides Chất điều vị
  28353990 Dinatri diphosphat Disodium diphosphate Chất nhũ hóa, chất điều chỉnh độ acid
  29224990 Dinatri ethylendiamintetraacetat (EDTA) Disodium ethylenediaminetetra acetate Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất ổn định màu, chất bảo quản
  29181590 Dinatri monohydro citrat Disodium monohydrogen citrate Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất làm dầy
  28352200 Dinatri orthophosphat Disodium hydrogen phosphate Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón
  29181300 Dinatri tactrat Disodium Tartrate Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  28112210 Dioxyd silic vô định hình Silicon Dioxyde, Amorphous Chất chống đông vón, chất chống tạo bọt, chất mang
28112290
  28230000 Dioxyd titan Titanium Dioxyde Phẩm màu
  29054500 Distarch Glycerol Distarch Glycerol Chất xử lý bột
  28352990 Distarch Phosphat Distarch Phosphate Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  29362800 dl-alpha-Tocopherol dl-alpha-Tocopherol Chất chống oxy hóa
  29054900 Erythritol Erythritol Chất điều vị, chất giữ ẩm, chất tạo ngọt
  32041900 Erythrosin Erythrosine Phẩm màu
  29163990 Este của acid ricioleic với polyglycerol Polyglycerol esters of interesterified ricioleic acid Chất nhũ hóa
  29163990 Este của acid béo với propylen glycol Propylene glycol esters of fatty acids Chất nhũ hóa
  29163990 Este của glycerol với acid citric và acid béo Citric and fatty acid esters of glycerol Chất nhũ hóa, chất chống oxy hóa, chất xử lý bột, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  29163990 Este của glycerol với acid diacetyl tactaric và acid béo Diacetyl tartaric and Fatty acid esters of glycerol Chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  29163990 Este của glycerol với acid lactic và các acid béo Lactic and fatty acid esters of Glycerol Chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  29163990 Este của mono và diglycrid của acid béo với acid tartaric Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acid Chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  29163990 Este của polyglycerol với acid béo Polyglycerol esters of fatty acids Chất nhũ hóa
  29163990 Este của sucrose với các axít béo Sucrose Esters of fatty acids Chất nhũ hóa
  29201100 Este methyl (hoặc Etyl) của acid Beta-Apo-8’- Carotenic Beta-Apo-8’- Carotenic Acid, Methyl Or Ethyl Ester Phẩm màu
  29329990 Ethyl maltol Ethyl maltol Chất điều vị
  39123900 Ethyl xenlulose Ethyl cellulose Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất làm bóng, chất làm dầy
  39123900 Ethylhydroxyethyl cellulose Ethylhydroxyethyl cellulose Chất Nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  29182990 Etyl pra-Hydroxybenzoat Etyl pra- Hydroxybenzoate Chất bảo quản
  32129021 Fast green FCF Fast Green FCF Phẩm màu
  29400000 Gama-Cyclodextrin, Cyclodextrin, gama- Chất làm dầy, chất ổn định
  29400000 Glucono delta-Lacton Glucono Delta- Lactone Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo xốp, chất ổn định
  35079000 Glucose oxydase Glucose oxydase Enzym, chất chống oxy hóa
  29054500 Glycerol Glycerol Chất làm dầy,chất giữ ẩm
  38063010 Glycerol esters của nhựa cây Glycerol esters of wood resin Chất nhũ hóa, chất ổn định
38063090
38069010
38069090
  13012000 Gôm arabic Arabic Gum (Acacia Gum) Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất mang, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy
  13023990 Gôm cassia Cassia Gum Chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất ổn định, chất làm dầy
  13023990 Gôm đậu carob Carob bean Gum Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định
  13023200 Gôm gua Guar Gum Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định
  13023990 Gôm karaya Karaya Gum Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định
  13023990 Gôm tara Tara Gum Chất làm dầy, chất gel, chất ổn định
  13023990 Gôm tellan Gellan Gum Chất làm dầy, chất ổn định
  13023990 Gôm tragacanth Tragacanth Gum Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định
  13023990 Gôm xanthan Xanthan Gum Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất ổn định
  29339990 Hexamethylen tetramin Hexamethylene tetramine Chất bảo quản
  39123900 Hydroxylpropyl methyl xenlulose Hydroxylpropyl methyl cellulose Chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy
  39123900 Hydroxylpropyl xenlulose Hydroxylpropyl cellulose Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất làm bóng, chất ổn định
  38249070 Hydroxypropyl Distarch Phosphat Hydroxypropyl Distarch Phosphate Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  38249070 Hydroxypropyl Starch Hydroxypropyl Starch Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  32030010 Indigotin (Indigocarmin) Indigotine Phẩm màu
  29400000 Isomalt Isomalt Chất tạo ngọt, chất chống đông vón, chất độn, chất làm bóng
  29181590 Isopropyl citrat Isopropyl citrates Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất bảo quản
  29349990 Kali 5’-inosinat Potassium 5’- inosinate Chất điều vị
  29152990 Kali acetal Potassium acetate Chất điều chỉnh độ acid
  29152990 Kali acetat (các muối) Potassium acetates Chất điều chỉnh độ acid, chất ổn định
  29171290 Kali adipat Potassium adipate Chất điều chỉnh độ acid
  39131000 Kali alginat Potassium Alginate Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  29181590 Kali ascorbat Potassium Ascorbate Chất chống oxy hóa
  29163100 Kali benzoat Potassium Benzoate Chất bảo quản
  28322000 Kali bisulfit Potassium Bisulphite Chất bảo quản, chất chống đông vón
  28364000 Kali carbonat Potassium carbonate Chất ổn định, chất chống oxy hóa
  28273990 Kali clorid Potassium Chloride Chất ổn định, chất điều vị, chất tạo gel, chất làm dầy
  29152990 Kali diacetat Potassium diacetate Chất điều chỉnh độ acid
  29181590 Kali dihydro citrat Potassium Dihydrogen Citrate Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại
  28372000 Kali ferrocyanid Potassium Ferrocyanide Chất chống đông vón
  28152000 Kali hydroxyd Potassium Hydroxyde Chất điều chỉnh độ acid
  28152000 Kali hyrdro malat Potassium hyrdrogen malate Chất điều chỉnh độ acid
  28364000 Kali hyrogen carbonate Potassium hyrogen carbonate Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo xốp, chất ổn định
  29181100 Kali lactat Potassium Lactate Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa
  29181900 Kali malat Potassium malate Chất điều chỉnh độ acid
  28322000 Kali metabisulfit Potassium Metabisulphite Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột.
  29181300 Kali natri tartrat Potassium sodium L(+)-Tartrate Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  28421000 Kali nhôm silicat Potassium aluminium silicate Chất chống đông vón
  28342100 Kali nitrat Potassium nitrate Chất giữ màu, chất bảo quản
  28341000 Kali nitrit Postasium nitrite Chất bảo quản
  28353990 Kali polyphosphat Potassium polyphosphate Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày
  29155000 Kali propionat Potassium propionate Chất bảo quản
  29251100 Kali saccharin Potassium saccharin Chất tạo ngọt
  28399000 Kali silicat Potassium silicate Chất chống đông vón
  29161900 Kali sorbat Potassium Sorbate Chất bảo quản
  28332990 Kali sulfat Potassium Sulfate Chất điều chỉnh độ acid
  28322000 Kali sulfit Potassium Sulphite Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại
  28112990 Khí nitơ oxyd Nitrous oxyde Chất khí đẩy, chất chống oxy hóa, chất tạo bọt, chất khí bao gói, chất khí đẩy
  28011000 Khí clor Chlorine Chất xử lý bột
  28112990 Khí clor dioxyd Chlorine dioxyde Chất xử lý bột
  28043000 Khí nitơ Nitrogen Chất khí đẩy, chất khí bao gói, chất khí đẩy
  27111200 Khí propan Propane Chất khí đẩy
  29400000 Lactitol Lactitol Chất nhũ hóa, chất tạo ngọt, chất làm dầy
  29159020 Lauric argrinatethyleste Lauric argrinateethylester Chất bảo quản
  35079000 Lipase Lipases Chất ổn định
  32030010 Lutein from tagets erecta Lutein from tagets erecta Phẩm màu
  13023990 Lycopen chiết xuất từ cà chua Lycopenes extract from tomato Phẩm màu
  13023990 Lycopen tổng hợp Lycopenes, synthetic Phẩm màu
  13023990 Lycopen, Blakeslea trispora Lycopene, Blakeslea trispora Phẩm màu
  35079000 Lysozym Lysozyme Chất bảo quản
  28352990 Magesi hydro phosphat Magesium hydrogen phosphate Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày
  25191000 Magnesi carbonat Magnesium Carbonate Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất ổn định màu
28369990
  29181590 Magnesi citrat Magnesium citrate Chất điều chỉnh độ acid
  28273100 Magnesi clorid Magnesium Chloride Chất ổn định màu, chất làm rắn chắc, chất ổn định
  29400000 Maltitol Maltitol Chất độn, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất tạo ngọt
  29400000 Maltol Maltol Chất điều vị
  29054300 Manitol Mannitol Chất chống đông vón, chất độn, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất tạo ngọt
  39123900 Methyl Cellulose Methyl Cellulose Chất làm dầy, chất độn, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy
  39123900 Methyl ethyl xenlulose Methyl Ethyl Cellulose Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất ổn định
  29163100 methyl pra- Hydroxybenzoat methyl pra- Hydroxybenzoate Chất bảo quản
  28352990 Mono magnesi orthophosphat Monomagnesium orthophosphate Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột
  15200090 Mono và diglycerid của các acid béo Mono- and Di- Glycerides of fatty acids Chất nhũ hóa, chất chống tạo bọt, chất ổn định
  28352600 Monocalci orthophosphat Monocalcium Orthophosphate Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại
  28352400 Monokali orthophosphat Potassium dihydrogen phosphate Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất nhũ hóa, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất làm ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại
  29181300 Monokali tartrat Monopotassium Tartrate Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  28352200 Mononatri orthophosphat Sodium dihydrogen phosphate Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón
  29181300 Mononatri tartrat Monosodium Tartrate Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
  35051090 Monostarch phosphat Monostarch Phosphate Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  29242910 Muối aspartam- acesulfame Aspartame- acesulfame salt Chất tạo ngọt
  29157010 Muối của acid myristic, palmitic và stearic (NH4, Ca, K, Na) Salts of Myristic, Palmitic and Stearic acids (Ca, Na, K, NH4) Chất chống đông vón, chất nhũ hóa, chất ổn định
29157030
29159020
  29161500 Muối của acid oleic (Ca, Na, K) Salts of Oleic acid (Ca, Na, K) Chất chống đông vón, chất nhũ hóa, chất ổn định
  29419000 Natamycin Natamycin Chất bảo quản
  29152910 Natri acetat Sodium acetate Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản, chất tạo phức kim loại
  29171290 Natri adipat Sodium adipate Chất điều chỉnh độ acid
  39131000 Natri alginat Sodium alginate Chất độn, chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy
  29362700 Natri ascorbat Sodium Ascorbate Chất chống oxy hóa
  29163100 Natri benzoat Sodium Benzoate Chất bảo quản
  39123100 Natri cacboxymethyl cellulose Sodium carboxymethyl cellulose Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất ổn định, chất giữ ẩm, chất làm rắn chắc, chất tạo gel
  28353110 Natri calci polyphosphat Sodium calcium polyphosphate Chất tạo phức kim loại, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày
  28362000 Natri carbonat Sodium carbonate Chất tạo xốp, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón
  39123100 Natri carbonxymethyl Cellulose, thủy phân bằng enzym Sodium carcboxymethyl cellulose, enzymaticaly hyrolysed Chất ổn định, chất làm dầy
  29299010 Natri cyclamat Sodium cyclamate Chất tạo ngọt
  29181590 Natri dihydro citrat Sodium Dihydrogen Citrate Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất làm dầy
  29181900 Natri DL-malat Sodium DL-malate chất điều chỉnh độ acid, chất giữ ẩm
  29362700 Natri erythorbat Sodium erythorbate Chất chống oxy hóa
  28372000 Natri ferrocyanid Sodium Ferrocyanide Chất chống đông vón
  29171900 Natri fumarat (các muối) Sodium fumarates Chất điều chỉnh độ acid
  28321000 Natri hydro sulfit Sodium Hydrogen Sulfite Chất bảo quản, chất chống oxi hóa
  29181900 Natri hyro DL-malat Sodium hyrogen DL- malate Chất điều chỉnh độ acid
  28321000 Natri metabisulfit Sodium Metabisulphite chất điều chỉnh độ acid, chất giữ ẩm
  28352990 Natri nhôm phosphat Sodium Aluminium Phosphate-acidic Chất điều chỉnh độ acid
  28421000 Natri nhôm silicat Sodium Aluminosilicate Chất chống đông vón
  29362300 Natri Riboflavin 5’- phosphat Riboflavin 5’- phosphate sodium Phẩm màu
  29161900 Natri sorbat Sodium Sorbate Chất bảo quản
  29157030 Nalri stearoyl lactylat Sodium stearoyl lactylate Chất nhũ hóa, chất xử lý bột, chất tạo bọt, chất ổn định
  28331900 Natri sulfat Sodium sulfate Chất điều chỉnh độ acid
  28321000 Natri sulfit Sodium Sulfite Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột
  28323000 Natri thiosulphat Sodium Thiosulphate Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại
  29224990 Neotam Neotame Chất điều vị, chất tạo ngọt
  28332210 Nhôm amoni sulphat Aluminium Ammonium Sulphate Chất làm rắn chắc, chất điều chỉnh độ
28332290
  28332210 Nhôm kali sulphat Aluminium Potassium Sulphate Chất điều chỉnh độ acid
28332290
  29232010 Nhóm lecithin Lecithins Chất chống oxy hóa, chất nhũ hóa
  28421000 Nhôm silicat Aluminium Silicate Chất chống đông vón
  13019090 Nhựa guaiac Guaiac Resin Chất chống oxy hóa
  29419000 Nisin Nisin Chất bảo quản
  29159090 Oligoeste typ 1 và typ 2 của sucrose Sucrose oligoesters type I and type II Chất nhũ hóa, chất ổn định
  29071900 Ortho-phenylphenol Ortho-Phenylphenol Chất bảo quản
  25221000 Oxyd calci Calcium oxyde Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột
28259000
  25199010 Oxyd Magnesi Magnesium oxyde Chất chống đông vón
25199020
  35079000 Papain Papain Enzym, chất điều vị
  33019090 Parika oleoresin Parika oleoresin Phẩm màu
  13022000 Pectin Pectins Chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất ổn định, chất làm dầy
  28353990 Pentakali triphosphat Pentapotassium triphosphate Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày
  28353110 Pentanatri triphosphat Pentasodium triphosphate Chất tạo phức kim loại, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày
  35051090 Phosphated Distarch Phosphat Phosphated Distarch Phosphate Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  32030010 Phức clorophyl đồng Chlorophyll Copper Complex Phẩm màu
  32030010 Phức clorophyl đồng (muối Natri, kali của nó) Chlorophyll Copper Complex, Sodium And Potassium Salts Phẩm màu
  34021310 Polydimethyl siloxan Polydimethylsiloxane Chất Chống đông vón, chất chống tạo bọt, chất nhũ hóa
39100090
  39072090 Polyetylen glycol Polyethylene Glycol Chất chống tạo bọt, chất mang, chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất làm dày
  34021390 Polyoxyethylen (20) sorbitan tristearat Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearate Chất nhũ hóa
  34021390 Polyoxyethylen (20) sorbitan monolaurat Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate Chất nhũ hóa
  34021390 Polyoxyethylen (20) sorbitan monopalmitat Polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate Chất nhũ hóa
  34021390 Polyoxyethylen (20) sorbitan monostearat Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate Chất nhũ hóa
  34021990 Polyoxyethylen (40) stearat Polyoxyethylene (40) stearate Chất nhũ hóa
  34021390 Polyoxyethylen (8) stearat Polyoxyethylene (8) stearate Chất nhũ hóa
  34021390 Polyoxyetylen (20) Sorbitan monooleat Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate Chất chống tạo bọt, chất nhũ hóa
  39053010 Polyvinyl alcohol Polyvinyl alcohol Chất làm bóng, chất làm dầy
  39059910 Polyvinylpyrolidon Polyvinylpyrrolidone Chất ổn định, chất nhũ hóa, chất làm bóng, chất làm dày
  39059990 Polyvinylpyrolidon, không tan Polyvinylpyrolidon, insoluble Chất ổn định màu, chất ổn định
  32041900 Ponceau 4R Ponceau 4R Phẩm màu
  29182990 Propyl galat Gallate, Propyl Chất chống oxy hóa
  29182990 Propyl pra- Hydroxybenzoat Propyl pra- Hydroxybenzoate Chất bảo quản
  39131000 Propylen glycol alginat Propylene glycol alginate Chất làm dầy, chất ổn định
  35079000 Protease Protease (A. orysee var.) Enzym, chất điều vị, chất xử lý bột, chất ổn định, chất làm bóng
  39139030 Pullulan Pullulan Chất làm bóng, chất làm dầy
  32041210 Quinolin Quinoline Yellow Phẩm màu
  27129090 Sáp vi tinh thể Microcrystalline Wax Chất làm bóng, chất tạo bọt
  29181100 Sắt (II) lactat Ferrous lactate Chất ổn định màu
  29181590 Sắt amoni citrat Ferric ammonium citrate Chất chống đông vón
  13019040 Shellac Shellac Chất làm bóng
  29400000 Siro maltitol Maltitol syrup Chất độn, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất tạo ngọt
  17022000 Siro polyglycitol Polyglycitol syrup Chất tạo ngọt
  35051090 Starch acetate, Este hóa với Acetic anhydrid Starch acetate, Esterified with Acetic anhydride Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy
  35051090 Starch acetate, este hóa với Vinyl Axetat Starch acetate, Esterified with Vinyl Axetate Chất xử lý bột
35051010 Starch Natri Octenyl Succinat Starch Sodium Octenyl Succinate Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định
  35051090    
  29181590 Stearyl citrat Stearyl citrate Chất nhũ hóa, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại
  29389000 Steviol glycosid Steviol glycosides Chất tạo ngọt
  29400000 Sucralose Sucralose Chất tạo ngọt
  38249070 Sucroglyxerid Sucroglycerides Chất nhũ hóa
  29400000 Sucrose acetat isobutyrat Sucrose acetate isobutyrate Chất nhũ hóa
  28112920 Sulphua dioxyd Sulfur Dioxyde Chất bảo quản, chất chống oxi hóa
  32041290 Sunset yellow FCF Sunset Yellow FCF Phẩm màu
  32041900 Tartrazin Tartrazine Phẩm màu
  29072990 Tert-Butylhydroquinon (TBHQ) Tertiary Butylhydroquinone Chất chống oxy hóa
35051010 Tinh bột đã được xử lý bằng acid Acid-Treated Starch Chất xử lý bột, chất nhũ hoá, chất ổn định
  35051090
35051010 Tinh bột đã được xử lý bằng kiềm Alkaline Treated Starch Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định
  35051090      
35051010 Tinh bột đã khử màu Bleached Starch Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định
  35051090      
35051010 Tinh bột xử lý oxy hóa oxydized Starch Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định
  35051090      
  35051010 Tinh bột, xử lý bằng enzim Enzyme-Treated Starches Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định
  35051090
  29362800 Tocopherol concentrat (dạng hỗn hợp) Tocopherol concentrate, mixed Chất chống oxy hóa
  29153990 Triacetin Triacetin Chất mang, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm
  29181590 Triamoni citrat Triammonium citrate Chất điều chỉnh độ acid
  29181510 Tricalci citrat Tricalcium Citrates Chất điều chỉnh độ acid, chất làm rắn chắc, chất tạo phức kim loại, chất ổn định
6 Hương liệu thực phẩm    
6.1 Các chất tạo hương tự nhiên    
  09102000 Saffron (cây nghệ) Saffron  
  09103000 Nghệ (curcuma) Turmeric (curcuma)  
  09051000 & 09052000 Các chiết xuất từ cây vani    
  21069098 Hương khói tự nhiên và các chiết xuất của nó    
  21069098 Hương liệu tự nhiên và các hương liệu giống tự nhiên