Công văn 4366/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

536
công văn 4366/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT phải cấp GPNK
công văn 4366/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT phải cấp GPNK
Đánh giá

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4366/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số L01/2017/MC-CBNL-ĐC đề ngày 20/11/2017 của Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) về việc đính chính địa chỉ nhà sản xuất nguyên liệu trong danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 17581/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

                                                                                      TUQ. CỤC TRƯỞNG                                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC                                                                                        Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số: 4366 /QLD-ĐK ngày 15 tháng 3 năm 2018 cùa Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
TT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăngký
lưu hành
Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên
liệu làm
thuốc
Tiêu chuẩn chất
lượng của
nguyên
liệu
Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản
xuất
nguyên
liệu
1 Ozanier

250mg

GC-284-17 19/09/2022 Công tyTNHH
Medochemie
(Viễn Đông)
Levofloxacin

hemihydrat

USP37 Zhejiang Apeloa
KangyuPharmaceutical Co.,
Ltd
333 Jiangnan road,
Hengdian,
Dongyang,
Zhejiang province,
322118, P.R, China
China

Công văn 4366/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4366_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!