Công văn 4203/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được phép nhập khẩu không cần cấp GPNK

573
công văn 4203/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần GPNK
công văn 4203/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần GPNK
Đánh giá
 

BỘ Y TẾ

CỤC QUAN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 4203/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp phép lưu hành trước ngày 01/07/2014

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề nghị số 171/ĐK-DHT đề ngày 02/3/2018 của Công ty
CPDP Hà Tây;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

                                                                                      TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                       NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 4203 /QLD-ĐK ngày 13 tháng 03 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết hiệu
lực của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sờ sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nưóc
sản xuất
nguyên liệu
1 Cymodo 200 VD-15408-11 29/12/2018 Công ty cồ phần
dược phẩm Hà
Tây
Cefpodoxime

proxetil

USP38 Covalent

I .aboratories Private
Limited

Survey No. 374, Gundla
Machanoor Village, Hathnoor
Mandal, Medak Dist-502 296.
Telangana, India
India
2 Epofluden VD-15409-11 29/12/2018 Công ty cổ phần
dược phẩm Hà
Tây
Paracetamol BP 2016 Anqiu LuAn
Pharmaceutical Co.,
Ltd
No.35, Weixu North Road.
Anqiu City, Shandong
Province, China.
China
3 Epofluden VD-15409-11 29/12/2018 Công ty cổ phần
dược phẩm Hà
Tây
Loratadine USP38 Vasudha Pharma
Chem Limited
78/A, Vengal Rao Nagar.
hyderabad – 38 Andhra
Pradesh, India.
India
4 Epofluden VD-15409-11 29/12/2018 Công ty cổ phần
dược phẩm Hà
Tây
Dextromethophan

hydrobromide

USP38 Wockhardt Limited. Plot No.138, GIDC Estate,
Ankleshwar-393002. Dist.
Bharuch, Gujarat, India.
India
5 Clovaszol VD-14293-11 29/12/2018 Công ty cổ phần
dược phẩm Hà
Tây
Clotrimazole USP36 Changzhou Yabang
Pharmaceutical Co.,
Ltd
No.6. Liangchang East Road,
Jintan City, Jiangsu Province,
China
China
6 Tetracyclin VD-14732-11 29/12/2018 Công ty cồ phần
dược phẩm Hà Tây
Tetracycline

hydjoclofide

BP 2016 Ningxia Qiyuan
Pharmaceutical Co.,
Ltd.
No. 1 Qiyuan Street, Industrial
Area, Wangyuan, Yinchuan
Ningxia, China.
China

Danh mục này gồm 01 trang, 06 khoản.

Công văn 4203/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT nhập khẩu không cần GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4203_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!