CÔNG VĂN SỐ 98 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

688
CÔNG VĂN SỐ 98 /QLD-ĐK
CÔNG VĂN SỐ 98 /QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 98 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập
khẩu của thuốc trong nước
đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 11722/QLD-ĐK ngày 09/8/2017, công văn số 11734/QLD-ĐK ngay 09/8/2017 và công văn số 12382/QLD-DK ngày 16/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • TT. Trương Quốc Cường (để b/c);                     TUQ.CỤC TRƯỞNG
  • Các Phó Cục trưởng (để b/c);                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC
  • ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);                          Đỗ Minh Hùng
  • Phòng QLKDD (để phổi hợp);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phôi hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐẰNG  KÝ LƯU  HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số:  98/QLD-ĐK ngày 08/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc  

Sô giây đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Hapacol CF VD-21781-14 19/09/2019 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Paracetamol EP8 Mallinckrodt Inc. Địa chi: Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA USA
Loratadin USP37 Vasudha Pharma Chem Limited Unit II Plot No. 79, J.N. Pharma City, Parawada, Vishakhapatnam 531019, Andhra Pradesh, India India
2 Klamcntin 875/125 VD-24618-16 23/03/2021 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Kali Clavulanat & avicel (Potassium clavulanate with avicel 1:1) EP 8 CKD BIO Corporation 8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756, Korea.

Factory: 292, Sinwon-ro, Danwon gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 425- 100, Korea

Korea
3 Klamcntin 250/31.25 VD-24615-16 23/03/2021 Công ty TNFLH MTV Dược Phẩm DHG Kạli Clavulanat &>siljcón dioxyd (Potassium clavulanate with syiàid.4;l  

ẺP8

CKD BIO Corporation 8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756, Korea.

Factory: 292, Sinwon-ro, Danwon gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 425- 100. Korea

Korea

CÔNG VĂN SỐ 98 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI CẤP PHÉP NHẬP KHẨU.

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]98_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!