CÔNG VĂN SỐ 1126/QLD-ĐK BỔ SUNG DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

733
công văn số 1126/QLD-ĐK
công văn số 1126/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)


 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số:1126/QLD-ĐK

V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy
phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 286/2017/ĐKT-ĐN đề ngày 29/9/2017 của Công ty cổ
phần dược phẩm Imexpharm; công văn số 1275/2017/CV-CPC1HN đề ngày
18/9/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội; công văn số 849/CTCPD
đề ngày 21/9/2017 của Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar); công
văn số 02/2018/DPTT đề ngày 06/01/2018 của Công ty TNHH Dược phẩm Tân
Thịnh về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép
nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo
hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu
không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm gồm 01 trang).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang:
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 

DANH MỤC 06 NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC
THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU THUỐC TẠI VIỆT NAM
ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PIIÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 1126/QLD-DK ngày 19/01/2018của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc

(1)

Số giấy đăng ký
lưu hành thuốc
(2)
Ngày hết hiệu
lực của giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
(dd-mm-yyyy)(3)
Tên cơ sở sản xuất
thuốc(4)
Tên nguyên liệu làm
thuốc(ghi đầy đủ
tên, dạng nguyên
liệu, dạng muối…)’ (5)
Tiêu chuấn
chất lượng
của nguyên
liệu(6)
Tên cơ sở sản
xuất nguyên
liệu(7)
Địa chỉ cơ sở sản
xuất nguyên liệu
(8)
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu(9)
1 Probio IMP QLSP-0737-13 10-09-2018 Công ty cổ phần dược
phẩm Imexpharm
Lactobacillus

acidophilus

Tiêu chuẩn nhà
sản xuất
Danisco USA
Inc.
3322-3326 Agriculture
Drive, Madison, WI
53716, USA
USA
2 Enzicoba QLSP-938-16 05-02-2021 Công ty cổ phần dược
phẩm CPC 1 Hà Nội
Nấm men khô chứa
Crom (Chromium in
yeast)
Tiêu chuẩn nhà
sản xuất
Lallemand Inc. Salưtaguse Pàrmitehas,
Tallinn (Estonia)
Estonia
3 Enzicoba QLSP-938-16 05-02-2021 Công ty cổ phần dược
phẩm CPC1 Hà Nội
Nấm men khô chứa
Selen (Selenium in
yeast)
Tiêu chuẩn nhà
sản xuất
Lallemand Inc. Salưtaguse Pàrmitehas,
Tallinn (Estonia)
Estonia
4 Lacbiosyn QLSP-851-15 14-07-2020 Công ty cổ phần Dược
– TTBYT Bình Định
(Bidiphar)
Lactobacillus

Acidophilus

Tiêu chuẩn nhà
sản xuất
Danisco USA
Inc.
3322-3326 Agriculture
Drive, Madison, WT
53716, USA
USA
5 Lacbiosyn QLSP-939-16 05-02-2021 Công ty cổ phần Dược
– TTBYT Bình Định
(Bidiphar)
Lactobacillus

Acidophilus

Tiêu chuẩn nhà
sản xuất
Danisco USA
Inc.
3322-3326 Agriculture
Drive, Madison, WI
53716, USA
USA
6 Antikans QLSP-976-16 08-06-2021 Công ty TNHH MTV
120 Armepheco
Thyinomodulin Tiêu chuẩn nhà
sản xuất
Hangzhou

Huajin

Pharmaceutical
Co., Limited

No. 156 Guagangyi
Road, Guali Town,
Xiaoshan District,
Hangzhou, China
China

 

TUQ.CỤC TRƯỞNG                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC

                                                                      Nguyễn Huy Hùng

CÔNG VĂN SỐ 1126/QLD-ĐK BỔ SUNG DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1126_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!