CÔNG VĂN SỐ 104 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG CẦN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

964
công văn 103/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 104 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập
khẩu của thuốc trong nước
đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • TT.Trương Quốc Cường (để b/c);                     TUQ.CỤC TRƯỞNG
  • Các Phó Cục trưởng (để b/c);                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC 
  • ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);                        Đỗ Minh Hùng
  • Phòng QLKDD (để phối hợp);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

DANH MỤC

 

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐẰNG  KÝ LƯU  HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 104/QLD-ĐK ngày 08/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực cùa giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sán xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Losartan STADA 12,5 mg VD-23974-15 17/12/2020 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Losartan potassium (Losartan kali) EP 7.0 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016 China
2 Fenostad 160 VD-26563-17 06/02/2022 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Fenofibrate

(Fenofibrat)

EP 8.0 Olon S.p.A. Via Benvenuto Cellini 20 20090 Segrate (Milano) Italy
3 Fenostad 200 VD-25983-16 15/11/2021 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Fenofibrate

(Fenofibrat)

EP 8.0 Olon S.p.A. Via Benvenuto Cellini, 20, 20090 Segrate (Milano) Italy
4 Fluzinstad VD-25479-16 05/09/2021 Chi nhánh Công ty TNHF1 Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Flunarizine

dihydrocloride

(Flunarizin

dihydrochlorid)

EP 7.0 Oỉon S.p.A Via Livelli, 1 – 26852 Casaletto Lodigiano, Frazione Mairano — (LO) Italy

CÔNG VĂN SỐ 104 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG CẦN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU.

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]104_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!