Công văn 7064/QLD-TTra năm 2018 nhập khẩu và lưu hành thuốc

733
Công văn 7064/QLD-TTra năm 2018
Công văn 7064/QLD-TTra năm 2018
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7064/QLD-ĐK

V/v nhập khẩu và lưu hành thuốc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

  • Tổng Cục Hải quan – Bộ tài chính;
  • Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company.

Căn cứ Công văn số 177/VKNT-KHTH ngày 13/4/2018 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, gửi kèm các phiếu kiểm nghiệm số 0887A/VKN- KT2017, 0888A/VKN-KT2017, 0889A/VKN-KT2017, 0890A/VKN-KT2017 đề ngày 13/4/2018, thông báo kết quả kiểm nghiệm dung dịch thuốc tiêm Maxetron, SDK VN-16973-13, số lô 430917, HD 01/9/2020; số lô 410817, HD 29/8/2020; số lô 420817, HD 30/8/2020; số lô 400817, HD 28/8/2020, thuốc do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất, kết quả 04 lô thuốc đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở.

Tiếp theo Công văn số 1112/QLD-TTra ngày 18/01/2018 của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu và lưu hành thuốc.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý cho phép nhập khẩu, đưa ra lưu hành các thuốc do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất.
  2. Yêu cầu Công ty SIC “Borschagovsky Chemical-Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company phối hợp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối phải thực hiện theo dõi chất lượng thuốc do Công ty SIC “Borschagovsky Chemical- Pharmaceutical Plant” Public Joint-Stock Company sản xuất đã nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định.

Cục Quản lý Dược xin thông báo để đơn vị biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

– CT.Vũ Tuấn Cường (để b/c);

– Tổng Cty Dược VN-CTCP, Hiệp hội doanh nghiệp

dược VN (để thông báo cho các đơn vị thành viên);

– Phòng QLKDD, ĐKT thuộc Cục QLD (để p/h);

– Website Cục QLD;

– Lưu: VT, Ttra.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

Công văn 7064/QLD-TTra năm 2018 về nhập khẩu và lưu hành thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 7064_QLD_TTra_2018_VNRAS

7064_QLD_TTra_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!