Công văn 6702/QLD-ĐK năm 2018 đính chính NLLT không yêu cầu GPNK

771
Công văn 6702/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6702/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục NLDCLT không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6702/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 05/CV-ĐK/DMC đề ngày 02/01/2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này.

Nội dung trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đã công bố của 03 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược;

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận

–   Như trên;

–   TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

–  Các Phó Cục trưởng;

–   Phòng QLKDD (để phối hợp);

–   Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

–  Website Cục QLD;

–   Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC
THEO HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐẢNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 6702/QLD-ĐK ngày 13/4/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

(1)

Tên thuốc (2) SĐK

(3)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (4) Tên NSX (5) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối

(6)

Tiêu chuẩn (7) Tên NSX nguyên liệu (8) Địa chỉ cơ sở sản xuất

(9)

Nước sản xuất (10)
1 Doropycin 3 MIU VD-24988-16 15/07/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Spiramycin EP 7.0 Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd No.2 Rongyang 1 ST Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China China
2 Domever 25 mg VD-24987-16 15/07/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Spironolactone USP36 Tianjin Jinjin Pharmaceutical Co..Ltd No. 8. Jingfu Road, Industrial Zone of Zhangjiawo Town, Xiqing district, Tianjin. China China
3 Dobenzic 2mg VD-24982-16 15/07/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Cobamamide

 

  Hebei Huarong Pharmaceutical Co., Ltd East Road, North 2nd Circle. Shijiazhuang, Hebei Province, China China

 

Công văn 6702/QLD-ĐK năm 2018 về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK cảu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6702_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!