Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.

897
Công văn 4408/QLD-TTra
Công văn 4408/QLD-TTra
Đánh giá

Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 4408/QLD-TTra
V/v tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-XPHC ngày 23/3/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính về thuốc; Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

  1. Tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đãng ký thuốc và tạm ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp do Công ty II Hwa Co., Ltd sản xuât, đứng tên đăng ký.

Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc đối với các thuốc do Công ty II Hwa Co., Ltd sản xuất, cung cấp vào Việt Nam.

Lý do: Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không dựa trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm theo quy đinh của pháp luật.

  1. Thời hạn tạm ngùng tiếp nhận, xem xét các hồ sơ nêu ữên của Công ty II Hwa , Ltd là 12 tháng kể từ ngày 23/3/2016. Đối với các hồ sơ đã nộp (nếu có) của Công ty trong thời gian trước ngày 23/3/2016 Cục Quản lý Dược vẫn tiến hành thẩm định nhung chưa xem xét cấp số đãng ký trong thòi hạn 12 tháng nêu trên.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN VIỆT HÙNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=6157]

4408_QLD_TTra_VNRAS

[/sociallocker]

Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 4408/QLD-TTra
V/v tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-XPHC ngày 23/3/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính về thuốc; Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

  1. Tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đãng ký thuốc và tạm ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ sơ đã nộp do Công ty II Hwa Co., Ltd sản xuât, đứng tên đăng ký.

Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc đối với các thuốc do Công ty II Hwa Co., Ltd sản xuất, cung cấp vào Việt Nam.

Lý do: Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không dựa trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm theo quy đinh của pháp luật.

  1. Thời hạn tạm ngùng tiếp nhận, xem xét các hồ sơ nêu ữên của Công ty II Hwa , Ltd là 12 tháng kể từ ngày 23/3/2016. Đối với các hồ sơ đã nộp (nếu có) của Công ty trong thời gian trước ngày 23/3/2016 Cục Quản lý Dược vẫn tiến hành thẩm định nhung chưa xem xét cấp số đãng ký trong thòi hạn 12 tháng nêu trên.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN VIỆT HÙNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

4408_QLD_TTra_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!