Công văn 4058/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc

703
Công văn 4058/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4058/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ công văn số 0418/CV-GN đề ngày 21/02/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 08 nguyên liệu đã công bố kèm theo công văn số 17852/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Ng).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 4058/QLD-ĐK ngày 09/03/2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1
)
SĐK
(2)
Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3) Tên NSX (4) c chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng mui…)
(5)
Tiêu chuẩn dược chất
(6)
Tên NSX nguyên liệu
(7)
Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)
Nước sản xuất
(9)
Urictab 100 VD-27867-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Allopurinol USP 37 Yixing city Xingyu pharmaceutical Co., Ltd Fufeng Industrial park, Fanggiao town, Yixin, Wuxi, Jiangsu China
Lipidtab 10 VD-27861-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Atorvastatin calcium trihydrate USP 35 Jiangxi Aifeimu technology Co., Ltd Fine Chemical Zone of ZIBU, wannian city, 335500, Jiangxi province, China China
Vidmedol 16 VD-27870-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Methylprednisolone USP 37 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No 1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Vidmedol 4 VD-27871-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Methylprednisolone USP37 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No 1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Tinfozol VD-27865-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Betamethason dipropionate USP 37 Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Co., Ltd No.5 Chuancheng South Road, Xianju, Zhejiang, China China
Tinfozol VD-27865-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Clotrimazole USP 35 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd Liangchang East Road 6# Jintan, Changzhou, Jiangsu, China China
Tinfozol VD-27865-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Gentamicin sulfate Sterile BP 2013 Yantai Justaware Pharmaceutical Co.,Ltd. NO.1. Yanfu Road. Zhifu District, Yantai, Shan dong province, P.R. China China
Ursolcaps VD-27868-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Ursodeoxycholic Acid USP 35 Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.,Ltd Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China China

 

Công văn 4058/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

4058_QLD_DK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!