Công văn 3780/LĐTBXH-TE báo cáo thực hiện cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013

659
Công văn 3780/LĐTBXH-TE
Công văn 3780/LĐTBXH-TE năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3780/LĐTBXH-TE
V/v báo cáo thực hiện cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật bảo hiểm y tế năm 2015 và Luật trẻ em năm 2016 đã quy định việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ngày 04/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế; công tác khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và tình hình thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương (theo Đề cương gửi kèm Công văn này).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, địa chỉ 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024 37475626) trước ngày 30/9/2018.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 3780/LĐTBXH-TE ngày 10/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện khám bệnh chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

  1. Thực trạng tình hình cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương
Stt Năm Trẻ em dưới 6 tuổi Số trẻ em được cấp thẻ Tỷ lệ (%) trẻ em được cấp thẻ Tỷ lệ (%) trẻ em chưa được cấp thẻ
1 2015        
2 2016        
3 2017        
4 6 tháng đầu năm 2018        
  1. Tình hình khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ BHYT

– Số lượt trẻ em dưới 6 tuổi được khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ BHYT;

– Số kinh phí chi trả cho trẻ em dưới 6 tuổi được khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

  1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
  2. Kiến nghị, đề xuất.

 

  Lãnh đạo
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

UBND tỉnh/thành phố … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
  Hà Nội, ngày  tháng  năm 2018

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 55a/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH TỪ NĂM 2013-2018

I. Thông tin chung về trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh tại địa phương

-1 Tổng số trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

-1 Số trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật, trong đó:

+ Số trẻ được hỗ trợ thuộc đối tượng Quyết định 55a,

+ Số trẻ được hỗ trợ theo nguồn vận động khác.

II. Tình hình triển khai thực hiện Quyết định 55a

  1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định (nêu rõ các văn bản chỉ đạo)
  2. Công tác tuyên truyền phổ biến Quyết định 55a và các chính sách hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh
  3. Công tác hỗ trợ triển khai phẫu thuật tim cho trẻ em
  4. Nguồn kinh phí thực hiện:

– Ngân sách Trung ương, địa phương;

– Quỹ bảo hiểm y tế;

– Quỹ bảo trợ trẻ em;

– Nguồn vận động khác

III. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện

1.1 Thuận lợi

2.1 Khó khăn

IV. Kiến nghị, đề xuất

Công văn 3780/LĐTBXH-TE báo cáo thực hiện cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

3780_LDTBXH_TE_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!