Công văn 3395/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

733
Công văn 3395/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3395/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt
phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (TTr).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 3395/QLD-DK ngày 22 tháng 02 năm 2018.

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
S

T

T

Tên thuốc Số đăng ký
lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăng ký
luu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
Tiêu
chuẩn
chất lượng
của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ sản xuất nguyên liệu Tên
nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 Bactevo VD-25438-16 05/9/2021 Công ty Roussel
Việt Nam
Levofloxacin USP34 Hetero Drugs Limited S.No.s, 213, 214 & 255,
Bonthapally Village Jinnaram
Mandai, Medak district,
Andra Pradesh
India
2 Casalmux VD-24506-16 23/3/2021 Công ty Roussel
Việt Nam
Salbutamol sulphate BP2013 Jayco Chemical
Industries – Nhà máy:
API’s and

Intermediates, India.

W.E.Highway, Next to
Dodhia petrol Pumb,
Kashi Mira, Post Mira, Dist.
Thane-401 104.Maharashtra
India
3 Cilox RVN VD-16149-11 06/3/2018 Công ty Roussel
Việt Nam
Ciprofloxacine HCl USP37 Shangyu Jingxin
Pharmaceutical Co.,
Ltd
No. 31 Weisan Road,
Zhejiang Hangzhou Bay
Shangvu Industrial Area,
Shangyu City, Zhejiang
Province, P.R. China, 312369
China

 

4 Cortibion VD-21043-14 12/6/2019 Công ty Roussel
Việt Nam
Cloramphenicol DĐVN IV/
USP38/
BP2015/E
P8
Northeast
Pharmaceutical
Group Co., Ltd
37 Zhonggong Bei Street,
Tiexi District, Shenyang
China
5 Colchicine
RVN 0.5mg
VD-17214-12 01/8/2018 Công ty Roussel
Việt Nam
Colchicin ƯSP32 Indo Phytochem
Pharmaceutical
Mouza Rampur Jattan,
Moginand, KalaAmb –
173030, Distt, Sirmour (H.P)
India
6 Colchicine
RVN lmg
VD-17215-12 01/8/2018 Công ty Roussel
Việt Nam
Colchicin USP32 Zeon-Health
Industries, India.
101 Sai Siddhi Bldg., Sector –
3, Near Airoli Bus Depot,
Airoli, Navi mumbai – 400
708, Maharashtra
India
7 Rospimecin VD-21045-14 12/6/2019 Công ty Roussel
Việt Nam
Metronidazol DĐVN IV/
BP2010
Hubei Hongyuan
Pharmaceutical Co.,
Ltd
428 Yishui north Road,
Fengshan, Luotian, Hubei
China
8 Tramagesic VD-16152-11 06/3/2018 Công ty Roussel
Việt Nam
Tramadol

Hydrochloride

BP/EP Dipharma Francis
s.r.l
Via Bissone 5, 20021
Baranzate MI
Italia
9 Tramagesic VD-16152-11 06/3/2018 Công tv Roussel
Việt Nam
Tramadol

Hydrochloride

EP 8 Aurobindo Pharma
Limited
A-69, A.P.I Estate, Settipalem
(Post), Tirupati. 517 506, A.P
India
10 Di-ansel 8 VD-21747-14 19/9/2019 Cons ty Roussel
Việt Nam
Codein phosphate
Hemihydrate
DĐVN IV/
EP8
Sanofi Chimie Route d’ Avignon 30390
Aramon
France
11 Colchicine

lmg

 

VD-21917-14 08/12/2019 Công ty CPDP

TV.Pharm

Colchicine

 

USP30 Zeon-Health
Idustries 101.
Sai Siddhi Bldg

 

Navi Mumbai-400708
Maharashtra, India

 

India

 

 

Danh mục này có 11 khoản./.

Công văn 3395/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3395_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!