Công văn 3387/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

684
Công văn 3387/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 3387/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3387/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Chi)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3387/QLD-ĐK ngày 22/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản
xuất nguyên
liệu
1 Picymuc VD-24442-16 23/03/2021 Công Ty Cổ Phần
PYMEPHARCO
Acetylcysteine USP35 F.I.S. – FABBRICA
ITALIAN A
SINTETICI S.p.A.
Via Dovaro, snc – 36045 Lonigo
(VI)
Italy
2 Thiohcal 600 VD-27691-17 19/09/2022 Công ty cổ phần
dược phẩm Nam Hà
Thioctic acid EP7 OLON S.P.A.- Italy Via Be. Cellini 20-20090-Segrate
(MI) Italy
Italy
3 Ubiheal 300 VD-27692-17 19/09/2022 Công ty cổ phần
dược phẩm Nam Hà
Thioctic acid EP7 OLON S.P.A.- Italy Via Be. Cellini 20-20090-Segrate
(MI) Italy
Italy
4 Duotason VD-25229-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPV
Mosaprid citrat dihydrat JP XVI Symed Labs Limited Plot No 25/B, Phase-Ill, IDA,
Jeedimetia, Hyderabad-500 055,
Telangana State, India
India
5 Dualcold Night
time
VD-26981-17 22/01/2022 Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPV
Paracetamol BP 2013 Mallinckrodt Inc Raleigh Plant, 8801 Capital
Boulevard Raleigh, NC 27616 USA
USA
6 Dualcold

multisymptom

relief

VD-27968-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPV
Paracetamol BP 2013 Mallinckrodt Inc Raleigh Plant, 8801 Capital
Boulevard Raleigh, NC 27616 USA
USA
7 Dualcold

multisymptom

relief

VD-27968-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPV
Dextromethorphan HBr BP 2013 Divi’s Laboratories
Limited
Unit-1, Lingojigudem Village,
Choutuppal Mandai, Nalgonda
District, Telangana-508252, India
India
8 Dualcold

multisymptom

relief

VD-27968-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPV
Phenylephrine

hydrochloride

BP 2013 Malladi Drugs &
Pharmaceuticals
Limited
Plot No.7B & 7C, SIPCOT
Industrial Complex, Ranipet,
Vellore Dist.Tamil Nadu.Pin-
632403, India
India
9 Star Benko VD-16573-12 22/03/2018 Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPV
Benzalkonium chloride EP 8.0 Novo Nordisk
Pharmatech A/s
Kobenhavnsvej 216, Koge, 4600,
Denmark
Denmark

 

Công văn 3387/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3387_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!